Солодка Мрія-Вінниця(0432)67-01-35 (0432)55-07-72 Наш Інтернет магазин : https://solodka.com.ua/
Інтернет-магазин (096)325-80-10 https://solodka.com.ua/
Сьогодні ми працюємо з 9:00 до 18:00

Результати аудиту нашої Компанії

22.03.2019

логотипТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКА ФІРМА  „TABІ

№ в Реєстрі аудиторських фірм України 1178,

Україна, 21100,місто Вінниця, вул. Маяковського, буд. 150 оф.2,

код 23101867,п/р UA 55 3003460000026004014199301 ПАТ «Альфа-Банк»

Веб-адреса : www.tavi.com.ua.

E-mail : orlovanatal1205@gmail.com

Мобільний телефон: +38(067)430 05 63

 

 

 

ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА

 

 

Адресат:  КЕРІВНИЦТВУ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ „СОЛОДКА МРІЯ-ВІННИЦЯ

ДУМКА

Ми  провели аудит фінансової звітності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ „СОЛОДКА МРІЯ-ВІННИЦЯ” (код ЄДРПОУ 30453415), що складається зі звіту про фінансовий стан товариства на 31 грудня 2020 року, і звіту про сукупний дохід, звіту по зміни у власному капіталі, звіту про рух грошових коштів за рік, що закінчився зазначеною датою, та приміток до фінансової звітності, включаючи стислий виклад значущих облікових політик.

На нашу думку, фінансова звітність, що додається, відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах  фінансовий стан ТОВАРИСТВА на 31 грудня 2020 року, її фінансові результати і грошові потоки за рік, що закінчився зазначеною датою, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ).

ОСНОВА ДЛЯ ДУМКИ

Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту (МСА рік видання 2016-2017). Нашу відповідальність згідно з цими стандартами викладено в розділі «Від­повідальність аудитора за аудит фінансової звітності» нашого звіту. Ми є незалежними по відношенню до ТОВАРИСТВА  згідно з етичними вимогами, застосованими до нашого аудиту фінансової звітності, а також виконали інші обов’язки з етики відповідно до цих вимог. Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання їх як основи для нашої немодифікованої думки.

КЛЮЧОВІ ПИТАННЯ АУДИТУ

Ключові питання аудиту - це питання, що на наше професійне судження, були найбільш важливими під час нашого аудиту фінансової звітності за поточний період. Ці питання розглядались в контексті нашого аудиту фінансової звітності в цілому та враховувались при формуванні думки щодо неї, при цьому, ми не висловлюємо окремої думки щодо цих питань. Ми визначили, що немає ключових питань аудиту, інформацію щодо яких слід надати в нашому звіті додатково.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ УПРАВЛІНСЬКОГО ПЕРСОНАЛУ ТА ТИХ, КОГО НАДІЛЕНО НАЙВИЩИМИ ПОВНОВАЖЕННЯМИ, ЗА ФІНАНСОВУ ЗВІТНІСТЬ

Управлінський персонал несе відповідальність за подання цієї фінансової звітності відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності та за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб  забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки.

При складанні фінансової звітності управлінський персонал несе відповідальність за оцінку здатності Товариства продовжувати свою діяльність на безперервній основі, розкриваючи, де це застосовано, питання, що стосуються безперервності діяльності, та використовуючи припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку, крім випадків, якщо управлінський персонал або планує ліквідувати Товариство чи припинити діяльність, або не має інших реальних альтернатив цьому. Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за процесом фінансового звітування Товариства.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ АУДИТОРА

Нашими цілями є отримання обгрунтованої впевненості, що фінансова звітність у цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та випуск звіту аудитора, що містить нашу думку. Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що аудит, проведений відповідно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, коли воно існує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як обґрунтовано очікується, вони можуть впливати на економічні рішення користувачів, що приймаються на основі цієї фінансової звітності.

Виконуючи аудит відповідно до вимог МСА, ми використовуємо професійне судження та професійний скептицизм протягом усього завдання з аудиту. Крім того, ми:

-  ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторські процедури у відповідь на ці ризики, а також отримуємо аудиторські докази, що є достатніми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки;

 - отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю;

- оцінюємо прийнятність застосованих облікових політик та обґрунтованість облікових оцінок і відповідних розкриттів інформації, зроблених управлінським персоналом;

 - доходимо висновку щодо прийнятності використання управлінським персоналом припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку та на основі отриманих аудиторських доказів робимо висновок, чи існує суттєва невизначеність щодо подій або умов, які поставили б під значний сумнів можливість компанії продовжити безперервну діяльність;

-  оцінюємо загальне подання, структуру та зміст фінансової звітності включно з розкриттям інформації, а також те, чи показує фінансова звітність операції та події, що покладені в основу її складання, так, щоб досягти достовірного відображення.

Наші висновки ґрунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звіту аудитора. Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, інформацію про запланований обсяг і час проведення аудиту та суттєві аудиторські результати, включаючи будь-які значні недоліки системи внутрішнього контролю, виявлені нами під час аудиту.

ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО АУДИТОРСЬКУ ФІРМУ

Аудиторську перевірку проведено незалежною аудиторською фірмою ТОВ “Аудиторська фірма “ТАВІ”.

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ:23101867.

Номер реєстрації в Реєстрі суб’єктів аудиторської діяльності які мають право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств №1178.

Свідоцтво № 1178 Про відповідність системи контролю якості, Рішення АПУ від 20.09.2018 № 365/5 “Про результати зовнішніх перевірок системи контролю якості,  створених аудиторськими фірмами та аудиторами”  - пройшли зовнішню перевірку системи контролю якості аудиторських послуг.

Реквізити ТОВ “Аудиторська фірма “ТАВІ”: 

Місцезнаходження : м. Вінниця, вул. Маяковського 150/2.

Електронна адреса: orlovanatal1205@gmail.com

Веб - адреса : www.tavi.com.ua

Телефон:+38-067-43-00-563

Директор аудиторської фірми – Орлова Наталія Фімовна.

Сертифікат аудитора серії А  № 006457 від 16 липня 2008 року згідно рішення Аудиторської  палати України  від 31 травня 2018 року №360/2 термін чинності сертифіката продовжено до 16  липня 2023 року. Реєстраційний номер 100457.

ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО УМОВИ ДОГОВОРУ НА ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ

Перевірку річної фінансової звітності ТОВ «СОЛОДКА МРІЯ-ВІННИЦЯ» у складі звіту про фінансовий стан товариства на 31 грудня 2020 року, і звіту про сукупний дохід, звіту по зміни у власному капіталі, звіту про рух грошових коштів за рік, що закінчився зазначеною датою, та приміток до фінансової звітності, включаючи стислий виклад значущих облікових політик проведено згідно з Договором № 02/01  від 25.01.2021р.

Період, яким охоплено проведення аудиту –01.01.2020р. –31.12.2020р.

Дата початку перевірки  -  18.02.2021р.

Дата закінчення перевірки – 19.03.2021р.

Дата аудиторського висновку (звіту незалежного аудитора) – 22.03.2021р.

                 Директор-сертифікований аудитор                                           Н.Ф. Орлова

 

 

 

 

 

Інші новини