Солодка Мрія-Вінниця(0432)67-01-35 (0432)55-07-72
Інтернет-магазин (096)325-80-10 (073)2117055
Сьогодні ми працюємо з 9:00 до 18:00

Річні збори 2017р.

03.03.2017

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВІННИЦЬКИЙ

ЗАВОД ФРУКТОВИХ КОНЦЕНТРАТІВ І ВИН»

21018, місто Вінниця, вулиця Р. Скалецького, будинок 15

(Ідентифікаційний код юридичної особи 30453415)

                                             

Повідомляємо, що річні загальні збори акціонерів приватного акціонерного товариства «Вінницький завод фруктових концентратів і вин» відбудуться 06 квітня 2017 року об 1100 за адресою: місто Вінниця, вулиця Р. Скалецького, будинок 15, в кабінеті голови правління.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах починається о 1000 за місцем проведення зборів та закінчується о 1045.

Для участі у зборах при собі необхідно мати паспорт, представникам акціонерів – паспорт та відповідно оформлене доручення на право участі у зборах.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 31 березня 2017 року.

 

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ РАЗОМ З ПРОЕКТОМ РІШЕНЬ,

ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

 

1 питання: Обрання членів лічильної комісії та прийняття рішення про  припинення їх повноважень.

Проект рішення:Відповідно до статті 44 Закону України «Про акціонерні товариства», для підрахунку голосів на річних загальних зборах, роз’яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов’язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, повноваження лічильної комісії за договором про надання реєстру власників іменних цінних паперів 13Р/01-14 від 29 січня 2014 року покладено на депозитарну установу ТОВ «Фондова компанія «Торговець цінними паперами «Реєстр-Консалтинг» в складі двох осіб: Герасименко Олени Євгенівни, Наконечної Тетяни Сергіївни. Строк повноважень призначеної лічильної комісії встановити до дати закриття зазначених загальних зборів акціонерів.

 

2 питання: Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів, затвердження  регламенту  роботи  загальних  зборів  акціонерів  товариства.

Проект рішенняДля проведення загальних зборів акціонерів прийняти наступні рішення:

1.Голосування на загальних зборах проводиться за принципом: 1 голосуюча акція – 1 голос, крім кумулятивного голосування.

2.Всі зауваження, які потрібно вносити до протоколу, подавати під час зборів в письмовій формі з зазначенням прізвища (найменування) акціонера, кількості та типу належних йому акцій, а у випадку зауважень представником акціонера –  до вищеперерахованої інформації додавати копію доручення.

3.З усіх питань порядку денного проводити голосування виключно з використанням  бюлетенів.

4.Одна особа по одному питанню виступає тільки 1 раз.

5.Збори провести по можливості без перерви.

Затвердити  регламент  роботи річних загальних  зборів  акціонерів товариства:

1.Виступаючі з питань порядку денного -  до 10 хв.;

2.Виступи – до 5 хв.;

3.Запитання – до 2 хв.;

4.Відповіді на запитання – до 3 хв.

 

3 питання: Звіт наглядової ради товариства  про результати діяльності за 2016 рік. Прийняття  рішення  за  наслідками  розгляду  звіту  наглядової  ради  товариства.

Проект рішення: Затвердити звіт наглядової ради товариства за 2016 рік. Роботу наглядової ради за звітний період визнати задовільною.

 

4 питання:  Затвердження  рішень наглядової  ради  товариства  за  звітний  період.

Проект рішенняЗатвердити всі рішення наглядової ради товариства за звітний період

 

5 питання:  Звіт правління про підсумки виробничо – господарської діяльності товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу та визначення основних напрямків діяльності товариства на 2017 рік.

Проект рішення: Затвердити звіт правління про результати виробничо-господарської діяльності товариства за 2016 рік. Роботу виконавчого органу товариства за звітний період визнати задовільною. Затвердити основні напрямки діяльності товариства на 2017 рік.

 

6 питання: Звіт та висновки ревізора за результатами перевірки фінансово – господарської діяльності товариства за 2016 фінансовий рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків ревізора товариства. 

Проект рішення: Затвердити звіт та висновки ревізора за результатами перевірки фінансово – господарської діяльності товариства за 2016 фінансовий рік. Роботу ревізора товариства за звітний період визнати  задовільною.

 

7 питання: Затвердження річного звіту та балансу товариства за результатами 2016 фінансового року.

Проект рішення: Затвердити річний звіт та баланс товариства за результатами 2016 фінансового року.

 

8 питання: Затвердження порядку розподілу прибутку товариства, отриманого товариством за наслідками 2016 фінансового року.

Проект рішення:Затвердити порядок розподілу прибутку товариства, отриманого за наслідками 2016 фінансового року в розмірі  3 тис. грн. наступним чином:

– 3 тис. грн. (100 % від розміру чистого прибутку за 2016 рік) направити на покриття збитків минулих періодів.

 

9 питання: Затвердження та внесення змін до статуту товариства викладеного у новій редакції.

Проект рішення:Затвердити та внести зміни до статуту товариства викладеного у новій редакції.

 

10 питання: Визначення уповноваженої особи на підписання змін до статуту товариства викладеного у новій редакції.

Проект рішення:Визначити уповноважену особу – голову річних загальних зборів товариства на підписання змін до статуту товариства викладеного у новій редакції.

 

11 питання: Прийняття рішення про затвердження положення про наглядову раду товариства.

Проект рішення: Прийняти рішення про затвердження положення про наглядову раду товариства.

 

12 питання: Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів наглядової ради товариства у повному складі.

Проект рішення: Прийняти рішення про припинення повноважень голови та членів наглядової ради товариства у повному складі, персонально: Побережний Олександр Миколайович – голова наглядової ради, Парова Валентина Дем’янівна – член наглядової ради, Янкова Тамара Михайлівна – член наглядової ради. З припиненням повноважень голови та членів наглядової ради одночасно припиняється дія договорів, укладених з ними.

 

13 питання: Прийняття рішення про обрання членів наглядової ради товариства.

Проект рішення: Обрати наглядову раду товариства в кількості трьох осіб строком на три роки,  персонально: Побережний Олександр Миколайович – член наглядової ради, Парова Валентина Дем’янівна – член наглядової ради, Янкова Тамара Михайлівна – член наглядової ради.

 

14 питання: Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з головою та членами наглядової ради. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з  головою та членами  наглядової ради  товариства.

Проект рішення: Членам наглядової раді на найближчому її засіданні обрати з їх числа голову наглядової ради товариства. Рішенням загальних зборів затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з головою та членами наглядової ради в редакції доведеній до відома учасників загальних зборів. Уповноважити голову правління товариства на підписання  цивільно-правового договору з головою наглядової ради. Уповноважити голову наглядової ради на підписання цивільно-правових договорів з членами наглядової  ради.

 

15 питання: Прийняття рішення про внесення змін до відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі.

Проект рішення: Внести зміни до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі стосовно відомостей про засновників ПрАТ «Вінницький завод фруктових концентратів і вин». Із складу засновників ПрАТ «Вінницький завод фруктових концентратів і вин» вивести товариство з обмеженою відповідальністю «Аронія».

 

16 питання: Прийняття рішення про припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІННИЦЬКИЙ ЗАВОД ФРУКТОВИХ КОНЦЕНТРАТІВ І ВИН» шляхом перетворення в товариство з обмеженою відповідальністю.

Проект рішення:1.Припинити ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВІННИЦЬКИЙ ЗАВОД ФРУКТОВИХ КОНЦЕНТРАТІВ І ВИН» шляхом перетворення в товариство з обмеженою відповідальністю.

2.Визначити найменування та місцезнаходження товариства – правонаступника:  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВІННИЦЬКИЙ ЗАВОД ФРУКТОВИХ КОНЦЕНТРАТІВ І ВИН». Місцезнаходження: Україна, 21018, місто Вінниця, вулиця Р. Скалецького, будинок 15.

3.Правонаступником ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІННИЦЬКИЙ ЗАВОД ФРУКТОВИХ КОНЦЕНТРАТІВ І ВИН», зареєстрованого Реєстраційною палатою Вінницької міської ради 20 липня 1999 року, ідентифікаційний код юридичної особи 30453415, визначити ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  «ВІННИЦЬКИЙ ЗАВОД ФРУКТОВИХ КОНЦЕНТРАТІВ І ВИН», до якого переходять усе майно, усі майнові права та обов’язки ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІННИЦЬКИЙ ЗАВОД ФРУКТОВИХ КОНЦЕНТРАТІВ І ВИН».

4.Розмір статутного капіталу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  «ВІННИЦЬКИЙ ЗАВОД ФРУКТОВИХ КОНЦЕНТРАТІВ І ВИН», що створюється шляхом перетворення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІННИЦЬКИЙ ЗАВОД ФРУКТОВИХ КОНЦЕНТРАТІВ І ВИН», на дату його створення має дорівнювати розміру статутного капіталу акціонерного товариства, що перетворюється, зменшеного на загальну номінальну вартість акцій, що не підлягають обміну.

 

17 питання: Затвердження плану перетворення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІННИЦЬКИЙ ЗАВОД ФРУКТОВИХ КОНЦЕНТРАТІВ І ВИН».

Проект рішення:Відповідно до статті 81 Закону України «Про акціонерні товариства»,  затвердити план перетворення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІННИЦЬКИЙ ЗАВОД ФРУКТОВИХ КОНЦЕНТРАТІВ І ВИН» в ТОВАРИСТВО ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  «ВІННИЦЬКИЙ ЗАВОД ФРУКТОВИХ КОНЦЕНТРАТІВ І ВИН».

 

18 питання: Затвердження порядку та умов здійснення перетворення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІННИЦЬКИЙ ЗАВОД ФРУКТОВИХ КОНЦЕНТРАТІВ І ВИН».

Проект рішення:Затвердити комплекс заходів, що містить порядок та умови здійснення перетворення акціонерного товариства в товариство з обмеженою відповідальністю. До основних заходів відноситься наступне:

–  прийняття рішення про припинення акціонерного товариства шляхом перетворення в товариство з обмеженою відповідальністю, про порядок і умови здійснення перетворення, про порядок обміну акцій товариства на частки підприємницького товариства – правонаступника;

–  подання документів державному реєстратору для реєстрації рішення про припинення (перетворення) юридичної особи;

–  подання документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку на  зупинення обігу акцій;

–  оприлюднення в офіційному друкованому органі повідомлення про припинення акціонерного товариства шляхом перетворення;

–   робота з кредиторами, виявлення, повідомлення кредиторів, задоволення їх вимог або відмова у задоволенні;

–  здійснення заходів щодо обов’язкового викупу акцій відповідно до вимог діючого законодавства України;

–  складання комісією з припинення товариства передавального акту;

–  затвердження передавального акту загальними зборами акціонерів товариства;

–  ухвалення на своєму спільному засіданні учасниками створюваного при перетворенні нового підприємницького товариства рішення про затвердження установчих документів такої юридичної особи, обрання (призначення) органів управління;

–  подання документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку на  скасування реєстрації випуску акцій;

–  подання документів на державну реєстрацію  припинення акціонерного товариства;

–  державна реєстрація правонаступника – товариства з обмеженою відповідальністю.

У разі перетворення акціонерного товариства всі його акціонери, акції яких не були викуплені, стають засновниками (учасниками) підприємницького товариства – правонаступника. Перетворення здійснити у відповідності до вимог Цивільного кодексу України, Закону  України «Про акціонерні товариства», Порядку скасування реєстрації випуску акцій, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 23.04.2013 р., за № 737 та іншими нормативно-правовими актами України.

Перетворення акціонерного товариства вважається завершеним з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про припинення акціонерного товариства та про реєстрацію підприємницького товариства – правонаступника – товариства з обмеженою відповідальністю.

 

19 питання: Призначення та надання повноважень комісії з припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІННИЦЬКИЙ ЗАВОД ФРУКТОВИХ КОНЦЕНТРАТІВ І ВИН».

Проект рішення:Призначити комісію з припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІННИЦЬКИЙ ЗАВОД ФРУКТОВИХ КОНЦЕНТРАТІВ І ВИН», в кількості трьох  осіб, персонально:         

Побережна Валентина Федорівна– голова комісії, реєстраційний номер облікової картки платника податків 1722007588, паспорт АА 720601, виданий Ленінським РВ УМВС України у Вінницькій області, 27 лютого 1998 року, адреса: 21050, місто Вінниця, вулиця Белінського, будинок 106.

Побережний Олександр Олександрович– член комісії, реєстраційний номер облікової картки платника податків, 2933303710, паспорт АА 299614, виданий Ленінським РВ УМВС України у Вінницькій області 02 липня 1996 року, адреса: 21050 , місто Вінниця, вулиця Белінського, будинок 106.

Ремезова Наталія Володимирівна– член комісії, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2275307700, паспорт АА 971123, виданий Староміським РВ УМВС України у Вінницькій області 26 серпня 1999 року, адреса: 21001, місто Вінниця, вулиця Островського, будинок 28.

 

1.Місцезнаходження комісії з припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІННИЦЬКИЙ ЗАВОД ФРУКТОВИХ КОНЦЕНТРАТІВ І ВИН»: 21018, місто Вінниця, вулиця Р. Скалецького, будинок 15.

2.Комісія з припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІННИЦЬКИЙ ЗАВОД ФРУКТОВИХ КОНЦЕНТРАТІВ І ВИН», протягом 30 днів з дати прийняття рішення про припинення товариства  шляхом перетворення зобов’язана письмово повідомити про це кредиторів і опублікувати в офіційному друкованому органі повідомлення про ухвалене рішення.

3. Кредитор, вимоги якого до товариства не забезпечені договорами застави чи поруки протягом 20 днів після надіслання йому повідомлення про припинення товариства може звернутися з письмовою вимогою до товариства для вчинення, передбачених законодавством дій, щодо зобов’язань перед ним.

4. Протягом двох календарних місяців з дати оприлюднення відомостей про державну реєстрацію рішення про припинення юридичної особи підготувати та подати на затвердження вищому органу управління – загальним зборам акціонерів передавальний акт майна, коштів, майнових прав та обов’язків, що передаються від ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІННИЦЬКИЙ ЗАВОД ФРУКТОВИХ КОНЦЕНТРАТІВ І ВИН»до його правонаступника – ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВІННИЦЬКИЙ ЗАВОД ФРУКТОВИХ КОНЦЕНТРАТІВ І ВИН».

5.Доручити голові комісії з припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІННИЦЬКИЙ ЗАВОД ФРУКТОВИХ КОНЦЕНТРАТІВ І ВИН»Побережній Валентині Федорівні здійснити комплекс заходів щодо зупинення обігу акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІННИЦЬКИЙ ЗАВОД ФРУКТОВИХ КОНЦЕНТРАТІВ І ВИН».

 

20 питання: Затвердження порядку та умов обміну акцій товариства, що припиняється шляхом перетворення, на частки підприємницького товариства – правонаступника, що створюється шляхом перетворення.

Проект рішення: Затвердити рішення про порядок та умови обміну акцій товариства, що припиняється шляхом перетворення, на частки підприємницького товариства – правонаступника, що створюється шляхом перетворення. Здійснити обмін акцій товариства, що перетворюється, в частки підприємницького товариства – правонаступника та розподілити їх серед учасників товариства з обмеженою відповідальністю.

Розподіл часток товариства – правонаступника здійснити із збереженням співвідношення  кількості акцій, що було між акціонерами у статутному капіталі акціонерного товариства, що  перетворюється. Не підлягають обміну акції товариства, що перетворюється, власниками яких є акціонери, які звернуться до акціонерного товариства з вимогою про обов’язковий викуп належних їм акцій та які мають таке право. Перелік засновників (учасників) створюваного товариства – правонаступника вноситься до його установчих документів і буде включати усіх акціонерів товариства, що припиняється, станом на день затвердження установчих документів створюваного товариства – правонаступника, із зазначенням розміру частки кожного засновника (учасника).

На зборах учасників підприємницького товариства – правонаступника кожний учасник отримує кількість голосів, що надаватимуться йому частками підприємницького товариства – правонаступника, власником яких він може стати внаслідок перетворення акціонерного товариства.

 

21 питання: Прийняття рішення про викуп власних акцій товариством та їх розміщення.

Проект рішення:Виходячи з підсумків голосування при розгляді шістнадцятого питання порядку денного поточних загальних зборів, норми статей 68, 69 Закону України «Про акціонерні товариства» не застосовуються. Викуп акцій акціонерним товариством не здійснюється. 

 

22 питання: Про порядок та строки пред’явлення вимог кредиторів.

Проект рішення:Доручити голові комісії з ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІННИЦЬКИЙ ЗАВОД ФРУКТОВИХ КОНЦЕНТРАТІВ І ВИН»Побережній Валентині Федорівні, відповідно до статті 82 Закону України «Про акціонерні товариства», протягом 30 днів з дати прийняття рішення про припинення товариства шляхом перетворення письмово повідомити про це кредиторів і опублікувати в офіційному друкованому органі повідомлення про ухвалене рішення та про порядок і строки заявлення кредиторами вимог до  акціонерного товариства.

Строк заявлення кредиторами своїх вимог до юридичної особи, що припиняється становить два місяця з дня оприлюднення повідомлення про рішення щодо припинення юридичної особи.

Кредитори товариства для заявлення своїх вимог до товариства повинні письмово звернутися до комісії з припинення товариства (особисто або шляхом надсилання листів із відміткою про вручення) за адресою: Україна, 21018, місто Вінниця, вулиця Р. Скалецького, будинок 15, з обов’язковим обґрунтуванням своїх вимог до товариства та наданням документів, що підтверджують такі вимоги.

Кредитори, вимоги яких до акціонерного товариства, діяльність якого припиняється внаслідок перетворення, незабезпечені договорами застави чи поруки, протягом 20 днів після надіслання їм повідомлення про припинення товариства можуть звернутися з письмовою вимогою про здійснення на вибір товариства однієї з таких дій: забезпечення виконання зобов’язань шляхом укладення договорів застави чи поруки, дострокового припинення або виконання зобов’язань перед кредиторами та відшкодування збитків, якщо інше не передбачено правочином між товариством та кредиторами.

Кожна окрема вимога кредитора буде розглянута, після чого прийматиметься відповідне рішення, яке буде надіслано кредитору не пізніше 30 днів з дня отримання товариством, що припиняється, відповідної вимоги кредитора.

У разі, якщо кредитор не звернувся у вищезазначений строк до товариства з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від товариства вчинення додаткових дій щодо зобов’язань перед ним.

Перетворення не може бути завершеним до задоволення вимог, заявлених кредитором.

 

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного розміщена на власному веб-сайті товариства за адресою www.vzfk.сom.ua.

Акціонери до проведення загальних зборів за письмовим запитом мають можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного та проектами рішень з питань порядку денного за місцезнаходженням товариства у робочі дні з  1000 до 1300 у кабінеті голови правління ПрАТ «ВЗФКіВ» за адресою: 21018, місто Вінниця, вулиця Р. Скалецького, будинок 15, а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення. Відповідальність за порядок ознайомлення акціонерів з вищезазначеними документами покладено на голову правління товариства Побережну Валентину Федорівну. Акціонери в порядку, встановленому законодавством, мають право вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного та/або проекту рішення із запропонованих питань.

 

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ

ДІЯЛЬНОСТІ ПрАТ «ВЗФКіВ» ЗА 2016 рік (тис. грн.)

Найменування показника

Період

звітний

попередній

Усього активів

10 164

8 090

Основні засоби

3 864

3 582

Довгострокові фінансові інвестиції

-

-

Запаси

2 849

2 351

Сумарна дебіторська заборгованість

1 006

1 561

Грошові кошти та їх еквіваленти

9

142

Нерозподілений прибуток

-445

-322

Власний капітал

519

519

Статутний капітал

743

743

Довгострокові зобов’язання

-

-

Поточні зобов’язання

9 347

7 150

Чистий прибуток (збиток)

3

139

Середньорічна кількість акцій (шт.)

2 973 524

2 973 524

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

71

47

 

 

Телефон для  довідок: (0432)  67-01-35                                                          Наглядова рада товариства

 

 

Інші новини