Солодка Мрія-Вінниця(0432)67-01-35 (0432)55-07-72
Інтернет-магазин (096)325-80-10 (073)2117055
Сьогодні ми працюємо з 9:00 до 18:00

Річний звіт 2014

28.04.2015
Річний звіт 2014

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

Голова правлiння

 

 

 

Побережна Валентина Федорiвна

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

24.04.2015

(дата)

 

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2014 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Приватне акцiонерне товариство "Вiнницький завод фруктових концентратiв i вин"

2. Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

3. Код за ЄДРПОУ

30453415

4. Місцезнаходження

Вінницька , -, 21018, м. Вiнниця, вул. Р. Скалецького 15

5. Міжміський код, телефон та факс

(0432) 55-07-80 55-07-78

6. Електронна поштова адреса

vzfk@torgovets.uafin.net

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

24.04.2015

 

(дата)

 

2. Річна інформація опублікована у

 

 

 

 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

 

(дата)

 

3. Річна інформація розміщена на власній сторінці

 

в мережі Інтернет

 

 

(адреса сторінки)

 

(дата)


Зміст

1. Основні відомості про емітента

X

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

X

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб

 

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

 

5. Інформація про рейтингове агентство

 

6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

X

7. Інформація про посадових осіб емітента:

1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

X

9. Інформація про загальні збори акціонерів

X

10. Інформація про дивіденди

 

11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

X

12. Відомості про цінні папери емітента:

1) інформація про випуски акцій емітента

X

2) інформація про облігації емітента

 

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

 

4) інформація про похідні цінні папери

 

5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду

 

13. Опис бізнесу

X

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

3) інформація про зобов'язання емітента

X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

X

5) інформація про собівартість реалізованої продукції

X

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів

 

16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду

X

17. Інформація про стан корпоративного управління

X

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій

 

19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

 

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

 

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

 

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

 

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року

 

20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття

 

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

 

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

 

23. Основні відомості про ФОН

 

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

 

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

 

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

 

27. Правила ФОН

 

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

 

29. Текст аудиторського висновку (звіту)

X

30. Річна фінансова звітність

X

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)

 

32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

 

33. Примітки

Форма Вiдомостi щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб не заповнювалась оскiльки пiдприємство не приймало участi у створеннi юридичних осiб.
Форма Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря не заповнювалась, так як на пiдприємтсвi вiдсутня посада корпоративного секретаря.
Форма Iнформацiя про рейтингове агентство не заповнювалась оскiльки товариство не користується послугами рейтингового агентства.
Форма Iнформацiя про дивiденди не заповнювалась, так товариство за звiтний те попереднiй перiод дивiденди не нараховувало та не сплачувало.
Форми Процентнi облiгацiї, Дисконтнi облiгацiї, Цiльовi (безпроцентнi) облiгацiї, iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом (випуск яких пiдлягає реєстрацiї) (крiм iпотечних облiгацiй, iпотечних сертифiкатiв, сертифiкатiв ФОН) не заповнювалось у зв'язку з тим, що процентнi, дисконтнi, цiльовi облiгацiї та iншi цiннi папери (емiсiя яких пiдлягає реєстрацiї) не випускалися. Товариство не здiйснює торгiвлю цiнними паперами на фондових бiржах. Намiрiв щодо подання заяв для допуску на бiржу не має.
Форма Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду не заповнювалась у зв'язку з тим, що товариство не проводило викуп власних акцiй.
Форма Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв не заповнювалась, так як товариство не здiйснювало випуску боргових цiнних паперiв.
Пункти 18, 19,20,21,22,23,24,25,26,27 не заповнювались, так як товариство не є емiтентом iпотечних облiгацiй, iпотечних сертифiкатiв та емiтентом сертифiкатiв ФОН.
Рiчна фiнансова звiтнiсть вiдповiдно до мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi не складалась.
Звiт про стан об'єкта нерухомостi не надається через вiдсутнiсть випуску цiльових облiгацiй.

     

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

Приватне акцiонерне товариство "Вiнницький завод фруктових концентратiв i вин"

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)

А01№643253

3. Дата проведення державної реєстрації

20.07.1999

4. Територія (область)

Вінницька

5. Статутний капітал (грн)

743381

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі

0

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0

8. Середня кількість працівників (осіб)

54

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

10.32 Виробництво фруктових i овочевих сокiв

10.39 Iншi види перероблення та консервування фруктiв i овочiв

47.81 Роздрiбна торгiвля з лоткiв i на ринках харчовими продуктами, напоями та тютюновими виробами

10. Органи управління підприємства

Вiдповiдно до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв затвердженого рiшенням НКЦПФР № 2826 вiд 03.12.2013 р. емiтенти-акцiонернi товариства iнформацiю про органи управлiння не заповнюють.

11. Банки, що обслуговують емітента:

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

Вiнницька регiональна дирекцiя ПАТ "Мiжнародний Iнвестицiйний Банк"

2) МФО банку

380582

3) поточний рахунок

26009010307831

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

Вiнницька регiональна дирекцiя ПАТ "Мiжнародний Iнвестицiйний Банк"

5) МФО банку

380582

6) поточний рахунок

26009010307831

12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*

Вид діяльності

Номер ліцензії (дозволу)

Дата видачі

Державний орган, що видав

Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)

1

2

3

4

5

Користування надрами (видобування)

5338

13.01.2011

Мiнiстерство охорони навколишнього природного середовища України

13.01.2031

Опис

Мета користування надрами - видобування питних пiдземних вод, придатних для господарсько-питних та технологiчних потреб пiдприємства
На дату складання звiту товариство не володiє iнформацiєю стосовно прогнозу щодо продовження термiну дiї виданого дозволу.
У звiтному 2014 роцi товариство не отримувало нових лiцензiй та дозволiв на здiйснення окремих видiв дiяльностi.

 

IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника

Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника

Місцезнаходження

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

Прізвище, ім"я, по батькові фізичної особи

Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт*

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

Станом на 31.12.2014 р. акцiонерами товариства є 87 фiзичних осiб

д/н д/н д/н

100

Усього

100

V. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада

Голова правлiння

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Побережна Валентина Федорiвна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

АА 720601 27.02.1998 Ленiнський РВ УМВС України у Вiнницькiй обл.

4) рік народження**

1947

5) освіта**

Вища, Одеський технологiчний iнститут харчової промисловостi.

6) стаж роботи (років)**

45

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Перелiк попереднiх посад: 1987-1998 директор Вiнницького заводу Продтоварiв. 1999-2014 - голова правлiння ПрАТ "Вiнницький завод фруктових концентратiв i вин".

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

22.04.2010 безстроково

9) Опис

Голова Правлiння Товариства:
1) Керує роботою Правлiння:
- скликає засiдання Правлiння та визначає їхнiй порядок денний;
- головує на засiданнях Правлiння;
- розподiляє обов'язки мiж членами Правлiння;
- звiтує перед загальними зборами акцiонерiв i Наглядовою радою про результати дiяльностi Товариства.
2) Здiйснює оперативне управлiння Товариством, органiзовує його виробничо-господарську, соцiальну та iншу дiяльнiсть, забезпечує виконання мети Товариства, передбаченої цим Статутом, рiшеннями загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової ради Товариства.
3) Виконує iншi функцiї i обов`язки щодо органiзацiї та забезпечення дiяльностi Товариства згiдно Статуту товариства.
За виконання обов'язкiв голови правлiння за звiтний перiод отримала винагороду у виглядi заробiтної плати згiдно штатного розпису в розмiрi 36292,00 грн. На iнших пiдприємствах посади не займає.В натуральнiй формi винагороди посадова особа не отримувала.Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Змiни посадової особи у звiтному роцi не було. Загальний стаж роботи - 45 рокiв, попереднi посади, якi особа обiймала протягом останнiх 5 рокiв - голова правлiння ПрАТ "Вiнницький завод фруктових концентратiв i вин".

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Заступник голови правлiння

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Побережний Олександр Олександрович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

АА 299614 02.07.1996 Ленiнський РВ УМВС України у Вiнницькiй областi

4) рік народження**

1980

5) освіта**

Вища, Вiнницький аграрний унiверситет

6) стаж роботи (років)**

20

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Перелiк попереднiх посад: 2004-2009 - Директор ТОВ "Янке-Вiн" 2009-2014 - Заступник голови правлiння ПрАТ "Вiнницький завод фруктових концентратiв i вин".

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

22.04.2010 безстроково

9) Опис

ПРАВЛIННЯ є колегiальним виконавчим органом Товариства, який здiйснює керiвництво його поточною дiяльнiстю. Правлiння є пiдзвiтним загальним зборам акцiонерiв i Наглядовiй радi Товариства та органiзовує виконання їх рiшень.
До компетенцiї Правлiння належить:
- оперативне управлiння Товариством, органiзацiя його виробничо-господарської, соцiальної та iншої дiяльностi, забезпечення виконання завдань Товариства, передбачених його Статутом;
- виконання рiшень загальних зборiв, Наглядової ради та Ревiзора Товариства;
- впровадження у виробництво нової технiки i прогресивної технологiї;
- органiзацiя господарської дiяльностi, її фiнансування, зовнiшньоекономiчної дiяльностi, роботи з цiнними паперами, участi Товариства в iнших об'єднаннях, придбання акцiй iнших акцiонерних товариств тощо, ведення облiку та складання звiтностi;
- визначення органiзацiйної структури Товариства, його структурних пiдроздiлiв, вiдокремлених структурних пiдроздiлiв, дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв;
- призначення за погодженням iз Наглядовою радою керiвникiв структурних пiдроздiлiв, вiдокремлених структурних пiдроздiлiв, фiлiй, представництв i дочiрнiх пiдприємств, створених Товариством, вживання заходiв щодо виконання покладених на них завдань;
- визначення повноважних представникiв Товариства для участi у загальних зборах акцiонерiв (учасникiв) пiдприємств, акцiями (частками, паями) яких володiє Товариство;
- попереднє обговорення питань, що пiдлягають розгляду на загальних зборах акцiонерiв Товариства, пiдготовка у зв'язку з цим вiдповiдних матерiалiв, органiзацiя виконання рiшень загальних зборiв акцiонерiв Товариства;
- iншi функцiї згiдно Статуту Товариства.
Побережного О. О. призначено на посаду заступника голови правлiння ПрАТ "Вiнницький завод фруктових концентратiв i вин" рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв товариства (Протокол №1/10 вiд 22.04.2010 р.) У звiтному роцi змiни посадової особи не вiдбувалось. За виконання обов'язкiв заступника голови правлiння винагороду, у тому числi в натуральнiй формi, не отримував. На iнших пiдприємствах посади не займає.Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.Змiни посадової особи у звiтному роцi не було.Загальний стаж роботи - 20 рокiв, попереднi посади, якi особа обiймала протягом останнiх 5 рокiв - Заступник голови правлiння ПрАТ "Вiнницький завод фруктових концентратiв i вин".

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член правлiння, головний бухгалтер

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Ремезова Наталiя Володимирiвна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

АА 971123 26.08.1999 Старомiський РВ УМВС України у Вiнницькiй обл.

4) рік народження**

1962

5) освіта**

Вища, МАУП.

6) стаж роботи (років)**

35

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

1999 - 2001 - головинй бухгалтер ВАТ "Вiнницька макаронна фабрика". 2001-2014 - головний бухгалтер ПрАТ "Вiнницький завод фруктових концентраiв i вин"

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

22.04.2010 безстроково

9) Опис

Акцiями товориства не володiє.
ПРАВЛIННЯ є колегiальним виконавчим органом Товариства, який здiйснює керiвництво його поточною дiяльнiстю. Правлiння є пiдзвiтним загальним зборам акцiонерiв i Наглядовiй радi Товариства та органiзовує виконання їх рiшень.
До компетенцiї Правлiння належить:
- оперативне управлiння Товариством, органiзацiя його виробничо-господарської, соцiальної та iншої дiяльностi, забезпечення виконання завдань Товариства, передбачених його Статутом;
- виконання рiшень загальних зборiв, Наглядової ради та Ревiзора Товариства;
- впровадження у виробництво нової технiки i прогресивної технологiї;
- органiзацiя господарської дiяльностi, її фiнансування, зовнiшньоекономiчної дiяльностi, роботи з цiнними паперами, участi Товариства в iнших об'єднаннях, придбання акцiй iнших акцiонерних товариств тощо, ведення облiку та складання звiтностi;
- визначення органiзацiйної структури Товариства, його структурних пiдроздiлiв, вiдокремлених структурних пiдроздiлiв, дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв;
- призначення за погодженням iз Наглядовою радою керiвникiв структурних пiдроздiлiв, вiдокремлених структурних пiдроздiлiв, фiлiй, представництв i дочiрнiх пiдприємств, створених Товариством, вживання заходiв щодо виконання покладених на них завдань;
- визначення повноважних представникiв Товариства для участi у загальних зборах акцiонерiв (учасникiв) пiдприємств, акцiями (частками, паями) яких володiє Товариство;
- попереднє обговорення питань, що пiдлягають розгляду на загальних зборах акцiонерiв Товариства, пiдготовка у зв'язку з цим вiдповiдних матерiалiв, органiзацiя виконання рiшень загальних зборiв акцiонерiв Товариства;
- iншi функцiї згiдно Статуту Товариства.
Як головний бухгалтер товариства вiдповiдає за здiйснення оперативного i бухгалтерського облiку результатiв дiяльностi, ведення статистичної звiтностi та подання її у встановленому порядку державним органам.
За виконання обов'язкiв головного бухгалтера за звiтний перiод отримала винагороду у виглядi заробiтної плати згiдно штатного розпису у сумi 35362,00 грн. Як член правлiння винагороди, в тому числi в натуральнiй формi, не отримувала.На iнших пiдприємствах посади не займає.Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.Змiни посадової особи у звiтному роцi не було.Загальний стаж роботи - 35 рокiв, попереднi посади, якi особа обiймала протягом останнiх 5 рокiв - головний бухгалтер ПрАТ "Вiнницький завод фруктових концентратiв i вин"

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Голова наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Побережний Олександр Миколайович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

АА 000017 20.06.1995 Ленiнський РВ УМВС України у Вiнницькiй обл.

4) рік народження**

1954

5) освіта**

Вища, Нацiональна академiя ВСУ.

6) стаж роботи (років)**

47

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Перелiк попереднiх посад 1974 - 2004 - служба в органах внутрiшнiх справ та податковiй мiлiцiї ДПА України 2004 - 2007 заступник директора по потачанню ТОВ "Янке-Вiн" 2007 - 2008 - заступник по постачанню ВАТ "Вiнницький завод фруктових концентратiв i вин". 2008-2014 - голова наглядової ради ПрАТ "Вiнницький завод фруктових концентратiв i вин"

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

21.03.2013 3 роки

9) Опис

НАГЛЯДОВА РАДА Товариства є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах компетенцiї, визначеної законодавством та Статутом, контролює та регулює дiяльнiсть Виконавчого органу - Правлiння Товариства.Голова Наглядової ради вiдкриває загальнi збори, органiзує обрання секретаря загальних зборiв, а у разi неможливостi виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здiйснює призначена ним особа або його представник.
До виключної компетенцiї Наглядової ради належить:
1) затвердження в межах своєї компетенцiї iнших положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства;
2) пiдготовка порядку денного загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв;
3) прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових загальних зборiв на вимогу акцiонерiв або за пропозицiєю Правлiння Товариства;
4) прийняття рiшення про анулювання акцiй чи продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;
5) прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;
6) прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених чинним законодавством України;
8) обрання та вiдкликання повноважень Голови i членiв Правлiння Товариства;
9) затвердження умов трудового договору (контракту), який укладатиметься з Головою Правлiння, встановлення розмiру його винагороди;
10) прийняття рiшення про вiдсторонення Голови Правлiння вiд виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово буде виконувати обов'язки та здiйснюватиме повноваження Голови Правлiння Товариства;
11) прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;
12) iншi функцiї згiдно Статуту товариства.
Побережного О. М. переобрано до складу наглядової ради рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 21.03.2013 р. (протокол № 1/13). На першому засiданнi наглядової ради iз складу членiв наглядової ради обрано Побережного О. М. голвою наглядової ради (протокол вiд 21.03.2013 р.). За виконання обов'язкiв голови наглядової ради винагороди в грошовому виразi чи натуральнiй формi не отримував.На iнших пiдприємствах посади не займає.Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.Змiни посадової особи у звiтному роцi не було.Загальний стаж роботи - 47 рокiв, попереднi посади, якi займала посадова особа протягом останнiх 5 рокiв - голова наглядової ради ПрАТ "Вiнницький завод фруктових концентратiв i вин"

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Парова Валентина Дем'янiвна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

АВ 352278 07.03.2002 Ленiнський РВ УМВС України у Вiнницькiй обл.

4) рік народження**

1964

5) освіта**

Вища, Київський iнститут харчової промисловостi

6) стаж роботи (років)**

28

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Перелiк попереднiх посад: iнженер ПрАТ "ВЗФКiВ".

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

21.03.2013 3 роки

9) Опис

НАГЛЯДОВА РАДА Товариства є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах компетенцiї, визначеної законодавством та Статутом, контролює та регулює дiяльнiсть Виконавчого органу - Правлiння Товариства.
До виключної компетенцiї Наглядової ради належить:
1) затвердження в межах своєї компетенцiї iнших положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства;
2) пiдготовка порядку денного загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв;
3) прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових загальних зборiв на вимогу акцiонерiв або за пропозицiєю Правлiння Товариства;
4) прийняття рiшення про анулювання акцiй чи продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;
5) прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;
6) прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених чинним законодавством України;
8) обрання та вiдкликання повноважень Голови i членiв Правлiння Товариства;
9) затвердження умов трудового договору (контракту), який укладатиметься з Головою Правлiння, встановлення розмiру його винагороди;
10) прийняття рiшення про вiдсторонення Голови Правлiння вiд виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово буде виконувати обов'язки та здiйснюватиме повноваження Голови Правлiння Товариства;
11) прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;
12) iншi функцiї згiдно Статуту товариства.
Парову В. Д. переобрано до складу наглядової ради рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 21.03.2013 р. (протокол № 1/13). За виконання обов'язкiв члена наглядової ради винагороди в грошовому виразi чи в натуральнiй формi не отримувала. Займає посаду завiдуючої лабораторiєю ПрАТ "Вiнницький завод фруктових концентратiв i вин". На iнших пiдприємствах посади не займає.Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.Змiни посадової особи у звiтному роцi не було. Загальний стаж роботи - 28 рокiв, попереднi посади, якi особа обiймала протягом останнiх 5 рокiв - завiдуюча лабораторiєю ПрАТ "Вiнницький завод фруктових концентратiв i вин".

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Янкова Тамара Михайлiвна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

АВ 391385 17.06.2002 Ленiнський РВ УМВС України у Вiнницькiй обл.

4) рік народження**

1953

5) освіта**

Вища, Вiнницький полiтехнiчний iнститут

6) стаж роботи (років)**

28

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Перелiк попереднiх посад: 1997- 1999 - начальник вiддiлу кадрiв Вiнницького заводу Продтоварiв 1999 -2014 начальник вiддiлу кадрiв ПрАТ "Вiнницькиий завод фруктових концентратiв i вин"

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

21.03.2013 3 роки

9) Опис

НАГЛЯДОВА РАДА Товариства є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах компетенцiї, визначеної законодавством та Статутом, контролює та регулює дiяльнiсть Виконавчого органу - Правлiння Товариства.
До виключної компетенцiї Наглядової ради належить:
1) затвердження в межах своєї компетенцiї iнших положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства;
2) пiдготовка порядку денного загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв;
3) прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових загальних зборiв на вимогу акцiонерiв або за пропозицiєю Правлiння Товариства;
4) прийняття рiшення про анулювання акцiй чи продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;
5) прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;
6) прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених чинним законодавством України;
8) обрання та вiдкликання повноважень Голови i членiв Правлiння Товариства;
9) затвердження умов трудового договору (контракту), який укладатиметься з Головою Правлiння, встановлення розмiру його винагороди;
10) прийняття рiшення про вiдсторонення Голови Правлiння вiд виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово буде виконувати обов'язки та здiйснюватиме повноваження Голови Правлiння Товариства;
11) прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;
12) iншi функцiї згiдно Статуту товариства.
Янкову Т. М. переобрано до складу наглядової ради рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 21.03.2013 р. (протокол № 1/13). За виконання обов'язкiв члена наглядової ради винагороди в грошовому виразi чи в натуральнiй формi не отримувала. Займає посаду начальника вiддiлу кадрiв ПрАТ "Вiнницькиий завод фруктових концентратiв i вин". На iнших пiдприємствах посади не займає.Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.Змiни посадової особи у звiтному роцi не було.Загальний стаж роботи - 28 рокiв, попереднi посади, якi особа обiймала протягом останнiх 5 рокiв - начальник вiддiлу кадрiв ПрАТ "Вiнницькиий завод фруктових концентратiв i вин".

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Ревiзор

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Зiнюк Андрiй Анатолiйович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

АТ 000011 14.03.2012 Ленiнський РВ УМВС України у Вiнницькiй обл.

4) рік народження**

1974

5) освіта**

Вища, Київський торгово-економiчний iнститут

6) стаж роботи (років)**

22

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Вiнницька районна державна адмiнiстрацiя, iнспектор; Приватний пiдприємець

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

22.04.2010 5 рокiв

9) Опис

В Товариствi запроваджено посаду Ревiзора, який контролює фiнансово-господарську дiяльнiсть Правлiння Товариства, структурних пiдроздiлiв, фiлiй, представництв i дочiрнiх пiдприємств, створених Товариством.
Ревiзор перевiряє:
1) достовiрнiсть даних, якi мiстяться у рiчнiй фiнансовiй звiтностi Товариства;
2) вiдповiднiсть ведення бухгалтерського, податкового, статистичного облiку та звiтностi вiдповiдним нормативним документам;
3) своєчаснiсть i правильнiсть вiдображення у бухгалтерському облiку всiх фiнансових операцiй вiдповiдно до встановлених правил та порядку;
4) дотримання Головою Правлiння, керiвництвом структурних пiдроздiлiв, фiлiй, представництв i дочiрнiх пiдприємств наданих їм повноважень щодо розпорядження майном Товариства, структурних пiдроздiлiв, фiлiй, представництв i дочiрнiх пiдприємств, укладання правочинiв та проведення фiнансових операцiй вiд iменi Товариства, структурних пiдроздiлiв, фiлiй, представництв i дочiрнiх пiдприємств;
5) своєчаснiсть та правильнiсть здiйснення розрахункiв за зобов'язаннями Товариства;
6) зберiгання грошових коштiв та матерiальних цiнностей;
7) використання коштiв резервного та iнших фондiв Товариства;
8) правильнiсть нарахування та виплати дивiдендiв;
9) дотримання порядку оплати акцiй Товариства;
10) фiнансовий стан Товариства, рiвень його платоспроможностi, лiквiдностi активiв, спiввiдношення власних та позичкових коштiв;
Ревiзор Товариства здiйснює iншi функцiї та виконує iншi дiї, якi необхiднi для забезпечення нормальної роботи Товариства, згiдно з чинним законодавством.
Зiнюка А. А. обрано на посаду ревiзора рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 22.04.2010 р. (протокол № 1/10).
Зiнюк А. А. за виконання обов'язкiв Ревiзора винагороди, в тому числi в натуральнiй формi, не отримував. На iнших пiдприємствах посади не займає.Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.Змiни посадової особи у звiтному роцi не було.Загальний стаж роботи - 22 роки, попереднi посади, якi особа обiймала протягом останнiх 5 рокiв - приватний пiдприємець.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

 

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Голова правлiння

Побережна Валентина Федорiвна

АА 720601 27.02.1998 Ленiнський РВ УМВС України у Вiнницькiй обл.

1773920

59.657161

1773920

0

0

0

Заступник голови правлiння

Побережний Олександр Олександрович

АА 299614 02.07.1996 Ленiнський РВ УМВС України у Вiнницькiй областi

721604

24.267637

721604

0

0

0

Член правлiння, головний бухгалтер

Ремезова Наталiя Володимирiвна

АА 971123 26.08.1999 Старомiський РВ УМВС України у Вiнницькiй обл.

0

0

0

0

0

0

Голова наглядової ради

Побережний Олександр Миколайович

АА 000017 20.06.1995 Ленiнський РВ УМВС України у Вiнницькiй обл.

49011

1.6482

49011

0

0

0

Ревiзор

Зiнюк Андрiй Анатолiйович

АТ 000011 14.03.2012 Ленiнський РВ УМВС України у Вiнницькiй обл.

12110

0.407261

12110

0

0

0

Член наглядової ради

Парова Валентина Дем'янiвна

АВ 352278 07.03.2002 Ленiнський РВ УМВС України у Вiнницькiй обл.

1

0.000034

1

0

0

0

Член наглядової ради

Янкова Тамара Михайлiвна

АВ 391385 17.06.2002 Ленiнський РВ УМВС України у Вiнницькiй обл.

1

0.000034

1

0

0

0

Усього

2556647

85.980372

2556647

0

0

0

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.

 

VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи

Код за ЄДРПОУ

Місцезнаходження

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи*

Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт**

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

Побережна Валентина Федорiвна

АА 720601 27.02.1998 Ленiнський РВ УМВС України у Вiнницькiй областi

1773920

59.657161

1773920

0

0

0

Побережний Олександр Олександрович

АА 299614 02.07.1996 Ленiнський РВ УМВС України у Вiнницькiй обл.

721604

24.267637

721604

0

0

0

Усього

2495524

83.924798

2495524

0

0

0

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.
** Заповненювати необов'язково.

 

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів*

чергові

позачергові

X

 

Дата проведення

04.04.2014

Кворум зборів**

86.43

Опис

Збори проводились за iнiцiативою Наглядової ради товариства за наступним ПОРЯДКОМ ДЕННИМ:
1.Обрання членiв лiчильної комiсiї та прийняття рiшення про припинення їх повноважень. Затвердження умов договору на виконання повноважень лiчильної комiсiї. Затвердження регламенту роботи загальних зборiв акцiонерiв товариства.
2.Звiт Наглядової ради товариства за 2013 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради товариства. Затвердження рiшень Наглядової ради товариства.
3.Звiт Правлiння про результати фiнансово – господарської дiяльностi товариства за 2013 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Правлiння та визначення основних напрямкiв дiяльностi на 2014 рiк.
4.Прийняття рiшення про попереднє схвалення значних правочинiв, якi вчинятимуться товариством у ходi поточної господарської дiяльностi згiдно дiючого законодавства України.
5.Визначення уповноваженої особи на пiдписання значних правочинiв, якi будуть укладенi у ходi поточної господарської дiяльностi товариства протягом одного року з дати прийняття такого рiшення.
6.Звiт та висновки Ревiзора про результати перевiрки фiнансово – господарської дiяльностi Товариства за 2013 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту та затвердження висновкiв Ревiзора товариства.
7. Затвердження рiчного звiту та балансу товариства за результатами фiнансового 2013 року. Порядок розподiлу прибутку товариства (покриття збиткiв) за наслiдками фiнансового 2013 року.
За результатами розгляду питань порядку дня були прийнятi наступнi рiшення:
1. Вiдповiдно до статтi 44 Закону України «Про акцiонернi товариства» повноваження лiчильної комiсiї за договором про надання реєстру власникiв iменних цiнних паперiв 13Р/01-14 вiд 29 сiчня 2014 року, переданi депозитарнiй установi ТОВ «Фондова компанiя «ТЦП «Реєстр-Консалтинг».
Затвердити умови договору про надання реєстру власникiв iменних цiнних паперiв 13Р/01-14 вiд 29 сiчня 2014 року, дiя якого поширюється на комплекс заходiв щодо пiдготовки та проведення рiчних загальних зборiв, якi вiдбудуться 04 квiтня 2014 року.
Строк повноважень призначеної лiчильної комiсiї встановити до дати закриття зазначених рiчних загальних зборiв акцiонерiв. Затвердити регламент роботи загальних зборiв акцiонерiв
2. Затвердити звiт Наглядової ради товариства за 2013 рiк. Роботу Наглядової ради за звiтний перiод визнати задовiльною. Затвердити рiшення Наглядової ради товариства.
3. Затвердити звiт Правлiння про результати фiнансово - господарської дiяльностi товариства за 2013 рiк. Роботу Правлiння товариства за звiтний перiод визнати задовiльною. Затвердити основнi напрямки дiяльностi на 2014 рiк.
4. Прийняти рiшення про попереднє схвалення значних правочинiв, якi будуть укладенi у ходi поточної господарської дiяльностi товариства протягом одного року з дати прийняття такого рiшення граничною вартiстю 10 000 000 (Десять мiльйонiв) гривень кожний.
5. Визначити уповноважену особу – голову Правлiння товариства на пiдписання значних правочинiв, якi будуть укладенi у ходi поточної господарської дiяльностi товариства протягом одного року з дати прийняття такого рiшення.
6. Затвердити звiт та висновки Ревiзора про результати перевiрки фiнансово - господарської дiяльностi товариства за 2013 рiк.
7. Затвердити рiчний звiт та баланс товариства за результатами фiнансового 2013 року. Затвердити порядок покриття збиткiв отриманих за результатами фiнансово-господарської дiяльностi товариства за 2013 рiк в розмiрi 552 661 (П’ятсот п’ятдесят двi тисячi шiстсот шiстдесят одна) гривня 84 копiйки за рахунок прибуткiв майбутнiх перiодiв.
Пропозицiї до перелiку питань до порядку денного особами не надходили. Позачерговi збори у звiтному роцi не скликались.

       

 

 

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"

Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

30370711

Місцезнаходження

04071 Україна м. Київ - м. Київ вул. Нижнiй Вал 17/8

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

д/н

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

д/н

Дата видачі ліцензії або іншого документа

 

Міжміський код та телефон

(044) 591-04-04

Факс

482-52-07

Вид діяльності

Депозитарна дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв

Опис

Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України" надає послуги з вiдкриття рахунку у цiнних паперах, депозитарного обслуговування випускiв цiнних паперiв та корпоративних операцiй емiтента, у тому числi надання послуг щодо забезпечення погашення емiтентом боргових цiнних паперiв,здiйснення розрахункiв за правочинами щодо цiнних паперiв, вчиненими на фондовiй бiржi та поза фондовими бiржами при розмiщеннi випуску (частини випуску) цiнних паперiв,а також виплати доходiв за цiнними паперами вiдповiдно до компетенцiї щодо облiку цiнних паперiв, встановленої Законом України «Про депозитарну систему України». Дiяльнiсть Публiчного акцiонерного товариства "Нацiональний депозитарiй України" не пiдлягає лiцензуванню та здiйснюється вiдповiдно до Правил Центрального депозитарiю та Регламенту провадження депозитарної дiяльностi Центрального депозитарiю цiнних паперiв.

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Фондова компанiя "Торговець цiнними паперами "Реєстр-Консалтинг"

Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ

36830909

Місцезнаходження

21100 Україна Вінницька - м. Вiнниця площа Гагарiна 2

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АЕ№263366

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

НКЦПФР

Дата видачі ліцензії або іншого документа

24.09.2013

Міжміський код та телефон

(0432)35-03-43

Факс

35-03-43

Вид діяльності

Депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи

Опис

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Фондова компанiя "Торговець цiнними паперами "Реєстр - Консалтинг" надає послуги щодо вiдкриття та обслуговування рахункiв у цiнних паперах власникам, зареєстрованим в реєстрi власникiв iменних цiнних паперiв на дату припинення ведення реєстру такого випуску, що дематерiалiзується, послуги вiдповiдно до Законiв України "Про депозитарну систему України" та "Про акцiонернi товариства", а також додатковi послуги при проведеннi загальних зборiв (чергових або позачергових) акцiонерного товариства, зокрема, виконання функцiй реєстрацiйної комiсiї або лiчильної комiсiї, здiйснює пiдготовку та надання товариству довiдково-аналiтичних матерiалiв, що характеризують ринок цiнних паперiв, консультує з питань облiку та/або обiгу цiнних паперiв, а токож iншi послуги, не забороненi законодавством, щодо цiнних паперiв, випущених емiтентом.

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю - Аудиторська фiрма "Контролiнг- Аудит 96"

Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ

23100773

Місцезнаходження

21036 Україна Вінницька - м. Вiнниця вул.Келецька 12-А/125

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

1791

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Аудиторська палата України

Дата видачі ліцензії або іншого документа

26.01.2001

Міжміський код та телефон

(0432)533-343

Факс

533-343

Вид діяльності

Аудиторськi послуги

Опис

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю - Аудиторська фiрма "Контролiнг- Аудит 96" надає послуги щодо проведення аудиторської перевiрки попереднiх фiнансових звiтiв товариства.

 

 

X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Найменування органу, що зареєстрував випуск

Міжнародний ідентифікаційний номер

Тип цінного паперу

Форма існування та форма випуску

Номінальна вартість акцій (грн)

Кількість акцій (штук)

Загальна номінальна вартість (грн)

Частка у статутному капіталі (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

08.06.2010

356/1/10

ДКЦПФР

UA4000077572

Акція проста бездокументарна іменна

Бездокументарні іменні

0.25

2973524

743381

100

Опис

Торгiвля цiнними паперами товариства на внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках не проводиться. Лiстинг/делiстинг цiнних паперiв товариства на фондових бiржах не проводився. Додатково акцiї товариством за звiтний перiод не випускались.
Процентнi, дисконтнi, безпроцентнi облiгацiї та iншi цiннi папери, випуск яких пiдлягає обов'язковiй реєстрацiї, товариством не випускались.

 

 

XI. Опис бізнесу

Приватне акцiонерне товариство "Вiнницький завод фруктових концентратiв i вин" є правонаступником майнових прав та обов'язкiв Вiдкритого акцiонерного товариства "Вiнницький завод фруктових концентратiв i вин", створеного вiдповiдно до рiшення зборiв акцiонерiв Вiдкритого акцiонерного товариства "Вiнницький завод продтоварiв" вiд 22 квiтня 1999 року протокол №2, а також Установчих зборiв засновникiв ВАТ "Вiнницький завод фруктових концентратiв i вин" вiд 08 липня 1999 року протокол №1, шляхом видiлення iз складу ВАТ "Вiнницький завод продтоварiв" структурних пiдроздлiв по виробництву сокiв концентрованих, пюре з ягiд та яблук, кондитерських виробiв. За звiтний перiод фактiв злиття, приєднання, подiлу, перетворення та видiлу не вiдбувалось.

 

Основною дiяльнiстю ПрАТ „ВIННИЦЬКИЙ ЗАВОД ФРУКТОВИХ КОНЦЕНТРАТIВ I ВИН” є виробництво фруктових та овочевих сокiв. Товариство має наступнi пiдроздiли:
квасний цех;
цех плодопереробки (виробництво концентрованих сокiв);
мiнеральний цех (по розливу води);
зефiрний цех;
котельня.
Управлiнський персонал акцiонерного товариства розташований за адресою мiсто Вiнниця, вул. Р.Скалецького,15.
ПрАТ „ВIННИЦЬКИЙ ЗАВОД ФРУКТОВИХ КОНЦЕНТРАТIВ I ВИН” не входить до складу асоцiацiй, консорцiумiв, концернiв та iнших об’єднань за галузевими, територiальними та iншими принципами.
У звiтному перiодi змiн в органiзацiйнiй структурi товариства не вiдбувалось. Дочiрнiх пiдприємств, фiлiй i представництв у складi товариства немає.

 

2014 р 2013 р
Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу (осiб) 54 53
Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв -за сумiсництвом (осiб) 5 3
Чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного роб. часу(осiб) - 11
Фонд оплати працi тис.грн. 1322 1437
Розмiр фонду оплати працi товариства в звiтному перiодi зменшився на 115 тис. грн.
Для забезпечення рiвня квалiфiкацiї працiвникiв операцiйним потребам Емiтент направляє бухгалтерських працiвникiв на навчання на тематичних семiнарах з квартальної та рiчної податкової звiтностi - товариство "Знання". Працiвники вiддiлу кадрiв проходили навчання в товариствi "Знання" на семiнарi по вивченню Закону "Про вiдпустки". Iнспектори з охорони працi прохоядть навчання по "Охоронi працi" i пiсля закiнчення навчань проводять ознайомлення працiвникiв товариства та атестацiйну комiсiю на робочих мiсцях. Також для пiдтримки належного рiвня квалiфiкацiї працiвники лабораторiї та iнженери-технологи проходять навчання в Центрi стандартизацiї та метрологiї.

 

ПрАТ„ВIННИЦЬКИЙ ЗАВОД ФРУКТОВИХ КОНЦЕНТРАТIВ I ВИН” не входить до складу асоцiацiй, консорцiумiв, концернiв та iнших об”єднань за галузевими, територiальними та iншими принципами.

 

Спiльної дiяльностi з iншими органiзацiями, пiдприємствами, установами емiтент не проводить.

 

У звiтному перiодi з боку третiх осiб пропозицiй щодо реорганiзацiї товариства не надходило.

 

На пiдприємствi видано наказ про облiкову полiтику № 2 вiд 08.01.2014 року. Використанi на акцiонерному товариствi принципи бухгалтерського облiку вiдповiдають концептуальнiй основi фiнансової звiтностi передбаченiй Нацiональними стандартами бухгалтерського облiку.
Бухгалтерський облiк господарських операцiй здiйснюється методом подвiйного запису в цiлому у вiдповiдностi з Планом рахункiв бухгалтерського облiку. Облiк акцiонерного товариства автоматизований iз застосуванням бухгалтерської програми 1-С „Предприятие” версiя 7.7.
Бухгалтерський облiк ведеться акцiонерним товариством вiдповiдно до вимог Закону України „Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi” вiд 16.07.1999 року № 996 - XIV, затверджених Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку та iнших нормативних документiв з питань органiзацiї бухгалтерського облiку.
Облiк основних засобiв у товариствi ведеться за первiсною вартiстю та в загальному iз дотриманням принципiв обачностi, переваги сутностi над формою, згiдно Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 7 „Основнi засоби”, затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв Українi вiд 27 квiтня 2000 року № 92 та зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 18 травня 2000 року за № 288/4509 iз змiнами i доповненнями, внесеними наказами Мiнiстерства фiнансiв України.
Нарахування амортизацiї на основнi засоби здiйснюється прямолiнiйним методом, що визначено в наказi про органiзацiю бухгалтерського облiку й облiкову полiтику ПрАТ „ВIННИЦЬКИЙ ЗАВОД ФРУКТОВИХ КОНЦЕНТРАТIВ I ВИН” та не суперечить п. 26 П(С)БО 7 „Основнi засоби”.
У 2014 роцi для ведення бухгалтерського облiку сировини, товарiв, матерiалiв та iнших товарно-матерiальних цiнностей акцiонерне товариство застосовувало вимоги Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 9 „Запаси”, затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України № 246 вiд 20.10.1999 року та зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 02 листопада 1999 року за № 751/4044 iз змiнами i доповненнями, внесеними наказами Мiнiстерства фiнансiв України. Вибуття запасiв здiйснюється за методом середньозваженої собiвартостi - при вiдпуску запасiв у виробництво та реалiзацiї продукцiї.
Облiк та оцiнка зобов’язань товариства, на нашу думку, проводиться у вiдповiдностi з вимогами Положення (стандарту)бухгалтерського облiку 11 „Зобов’язання”, затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України № 20 вiд 11.02.2000 року та зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 11 лютого 2000 року № 85/4306 iз змiнами i доповненнями, внесеними наказом Мiнiстерства фiнансiв України

 

Предметом дiяльностi товариства є : -виробництво соку яблучного зброженого, плодовоягiдних фруктових пюре, плодовоягiдних виноматерiалiв, надання виробничих послуг по переробцi давальницької сировини, органiзацiя реклами своєї продукцiї, закупка с/г продукцiї, товарiв, допомiжних матерiалiв для власних виробничих потреб, здiйснення заготiвельної дiльностi по закупцi с/г продукцiї, овочiв та фруктiв, в т.числi вiд населення для переробки, роздрiбна та оптова торгiвля продукцiєю товариства, с/г продукцiєю, промисловими та продовольчими товарами, алкогольними та тютюновими виробами, зовнiшньоекономiчна дiяльнiсть по iмпорту та експорту сировини, напiвфабрикатiв, товарiв народного споживання, iмпорт обладнання для органiзацiї власного виробництва по випуску конкурентоспроможної продукцiї. Виробнича дiяльнiсть є перспективною, виробництво соку залежить вiд сезонних змiн - бiльший випуск продукцiї припадає на осiнь- пору збору врожаю яблук. До основних ринкiв збуту продукцiї належать Україна, Нiмеччина, Польща, Бiлорусiя. На динамiку цiн впливає конкуренцiя виробникiв аналогiчної продукцуiї, вартiсть пального, урожайнiсть. Як захист вiд ризикiв в дiяльностi емiтент використовує страхування i патентування технологiй, виробництва, обладнання. Продукцiя пiдприємства реалiзується на договiрнiй основi. Основними джерелами постачання сировини є фермерськi господарства Вiнницької областi та населення. Товариство ввело в дiю нову технологiю по розливу питної води. Проведено реконструкцiю кондитерського цеху з виробництва зефiру, збiльшення випуску його продукцiї, реконструкцiю квасного цеху. Основними постачальникоми сировини є - фермерськi господарства, приватнi пiдприємцi та фiзичнi особи Вiнницької областi.На ефективнiсть виробництва впливає сезоннiсть, конкуренцiя, нестача обiгових коштiв.Даними про конкуренцiю в галузi товариство не володiє.

 

За останнi 5 рокiв вiдбулись наступнi придбання та вiдчуження оснвних засобiв:
2010 р. Придбано на суму 9,0 тис. грн., з них обладнання на суму 9,0 тис. грн. Вiдчужень активiв у 2010 роцi не вiдбувалось.
2011 р. Придбання активiв у 2011 роцi не вiдбувалось. Вiдчужено активiв у 2011 роцi на суму 98 тис. грн. з них будинки, споруди та передавальнi пристрої на суму 27 тис. грн., траспортнi засоби на суму 6 тис. грн., земельнi дiлянки на суму 65 тис. грн.
2012 р. Придбано активiв на загальну суму 770 тис. грн, з них земельнi дiлянки на суму 162 тис. грн, машини та обладнання на суму 487 тис. грн., транспортнi засоби на суму 120 тис. грн.Вiдчужень активiв у 2013 роцi не вiдбувалось.
2013 р. Вiдчужено активiв на загальну суму 117 тис.грн, з них автомобiль Форд Фокус на суму 115 тис. грн, цистерна молочна на суму 2 тис. грн.Придбано на загальну суму 516 тис. грн., з них машини та обладнання на суму 138 тис. грн., транспортнi засоби на суму 269 тис. грн., iнструменти, прилади, iнвентра на суму 41 тис. грн.
2014 р. – Придбано активiв на загальну суму 1440 тис. грн, з них машини та обладнання на суму 930 тис. грн., транспортнi засоби на суму 510 тис. грн. Вiдчужено активiв на суму 133 тис. грн. з них машини та обладнання на суму 37 тис. грн., транспортнi засоби на суму
94 тис. грн., iнструменти, прилади, iнвентарь на суму 2 тис. грн.
Значних придбань чи iнвестицiй, пов'язаних з господарською дiяльнiстю товариство не планує.

 

Протягом звiтного року правочини з власниками iстотної участi, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, афiлiйованими особами не укладались.

 

Володiння основними засобами здiйснюється на правах власностi на постiйнiй основi. Облiк основних засобiв у товариствi ведеться за первiсною вартiстю та в загальному iз дотриманням принципiв обачностi, переваги сутностi над формою, згiдно Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 7 „Основнi засоби”, затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв Українi вiд 27 квiтня 2000 року № 92 та зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 18 травня 2000 року за № 288/4509 iз змiнами i доповненнями, внесеними наказами Мiнiстерства фiнансiв України. Нарахування амортизацiї на основнi засоби здiйснюється прямолiнiйним методом, що визначено в наказi про органiзацiю бухгалтерського облiку й облiкову полiтику ПрАТ „ВIННИЦЬКИЙ ЗАВОД ФРУКТОВИХ КОНЦЕНТРАТIВ I ВИН” та не суперечить п. 26 П(С)БО 7 „Основнi засоби”.
Термiн корисного використання по групам основних засобiв: будiвлi i споруди - 20-30 рокiв; машини i обладнання - 17-25 рокiв; транспортнi засоби - 5-10 рокiв.Ступiнь зносу основних засобiв на кiнець 2014 року склав 56,24 %, ступiнь їх використання - 56%.Змiна вартостi основних засобiв вiдбулася за рахунок амортизацiї та: надходження II групи на суму 893 тис. грн., III групи - 416 тис. грн.; вибуття III групи на суму 2 тис. грн. Товариством здається в оренду кондитерський цех з виробництва зефiру термiном на 1 рiк. Договiр оренди поновлюється щороку. Орендованих основних засобiв немає. Первiсна вартiсть основних засобiв на початок звiтного перiоду складає 7793 тис.грн, станом на 31.12.2014 року склала 9100 тис.грн. Сума нарахованого зносу 5118 тис.грн. Вартiсть повнiстю з амортизованих основних засобiв станом на 31.12.2014 року складає 639 тис. грн.
Екологiчнi питання не позначаються на використаннi активiв пiдприємства. Капiтальне будiвництво, розширення чи вдосконалення основних засобiв не планується.

 

На дiяльнiсть емiтента впливають:
-фiнансово-економiчнi проблеми - тиск податкової системи, недостатня кiлькiсть обiгових коштiв.
-виробничо-технологiчнi - застарiле обладнання малої потужностi.
-екологiчнi - залежнiсть забезпечення продукцiєю вiд урожаю плово-ягiдної сировини.
Ступiнь залежностi вiд фiнансових та економiчних обмежень висока.

 

У звiтному роцi товариством штрафнi санкцiї (штрафи, пенi, неустойки) i компенсацiї за порушення законодавства не сплачувались.

 

ПрАТ "ВЗФКIВ" працює за принципом госпрозрахунку, робочого капiталу для ефективної i прибуткової дiяльностi недостатньо.Для поповнення обiгових коштiв Емiтентом був залучений короткостроковий банкiвський кредит (вiдклична кредитна лiнiя) у ПАТ "МIБ" м.Вiнниця.
Станом на 31.12.2014 року непогашена частина заборгованостi по короткостроковому кредиту (вiдклична кредитна лiнiя) ПАТ „Мiжнародний Iнвестицiйний Банк” становить 2 028 000,00 грн., що вiдповiдає лiмiту фiнансування по договору №00015 14 – СВD 101 вiд 14.08.2014 року.
Заборгованiсть по короткостроковому кредиту (вiдновлювальна кредитна лiнiя) ПАТ „Мiжнародний Iнвестицiйний Банк” на суму 1 400 000,00 грн. була погашена на протязi року у вiдповiдностi до умов договору №00017-СВD вiд 14.04.2011 року та додатковiй угодi за № 4 вiд 01.11.2013 року.
Загальна сума заборгованостi по короткостроковому кредиту ПАТ „Мiжнародний Iнвестицiйний Банк” станом на 31.12.2014 року по даних бухгалтерського облiку та звiтностi становить 2028 тис. грн.

 

Укладених, але невиконаних договорiв на кiнець звiтного перiоду немає.

 

У 2015 роцi товариство планує збiльшення обсягiв виробництва пюре яблучного, збiльшення обсягiв розливу питної води та квасу хлiбного бочкового залежно вiд попиту ринку.

 

У звiтному пеiродi дослiджень i розробок товариство не проводило.

 

За звiтний перiод вiдсутнi судовi справи, однiєю iз сторiн яких виступали Емiтент або його посадовi особи.

 

Фiнансовi коефiцiєнти акцiонерного товариства
№ п/п Показники Орiєнтовне позитивне значення показника Фактичне значення показника
31.12.2014 року 31.12.2013 року 31.12.2012 року
1 Коефiцiєнт
абсолютної
лiквiдностi 0,25-0,5 0,006 0,006 0,005
2 Коефiцiєнт
загальної
лiквiдностi 1,0-2,0 0,445 0,741 0,787
3 Коефiцiєнт
фiнансової
стiйкостi 0,25-0,5 0,109 0,037 0,072
4 Коефiцiєнт
покриття
зобов’язань
власним капiталом 0,5-1,0 8,165 25,805 12,855
5 Коефiцiєнт
рентабельностi активiв > 0
збiльшення -0,006 0,003 0 < 0,007 -0,006
Вiд'ємне значення
Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi акцiонерного товариства станом на 31.12.2014 року низький порiвняно з орiєнтовним позитивним значенням показника та дорiвнює – 0,006, а це свiдчить про те, що у товариства не достатньо власних ресурсiв для погашення його поточних зобов’язань.
Коефiцiєнт загальної лiквiдностi станом на 31.12.2014 року дорiвнює – 0,445, а це свiдчить про те, що у акцiонерного товариства не достатньо власних ресурсiв для погашення поточних зобов’язань.
Коефiцiєнт фiнансової стiйкостi (або незалежностi, або автономiї) акцiонерного товариства станом на 31.12.2014 року дорiвнює – 0,109, а це не достатньо в порiвняннi з орiєнтовним позитивним значення.
Коефiцiєнт покриття зобов’язань власним капiталом дорiвнює – 8,165, тобто спiввiдношення залучених та власних засобiв. Цей показник характеризує, що залежнiсть власного капiталу вiд залучених засобiв висока.
Коефiцiєнт рентабельностi активiв, дорiвнює – 0,007, показує розмiр чистого прибутку на одну гривню активiв та характеризує, що акцiонерне товариство ефективно використовувало у звiтному перiодi свої активи.

 

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів

Власні основні засоби (тис. грн.)

Орендовані основні засоби (тис. грн.)

Основні засоби, всього (тис. грн.)

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

1. Виробничого призначення:

2951

3982

0

0

2951

3982

будівлі та споруди

394

323

0

0

394

323

машини та обладнання

1249

1927

0

0

1249

1927

транспортні засоби

350

782

0

0

350

782

інші

958

950

0

0

958

950

2. Невиробничого призначення:

0

0

0

0

0

0

будівлі та споруди

0

0

0

0

0

0

машини та обладнання

0

0

0

0

0

0

транспортні засоби

0

0

0

0

0

0

інші

0

0

0

0

0

0

Усього

2951

3982

0

0

2951

3982

Опис

Володiння основними засобами здiйснюється на правах власностi на постiйнiй основi. Облiк основних засобiв у товариствi ведеться за первiсною вартiстю та в загальному iз дотриманням принципiв обачностi, переваги сутностi над формою, згiдно Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 7 „Основнi засоби”, затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв Українi вiд 27 квiтня 2000 року № 92 та зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 18 травня 2000 року за № 288/4509 iз змiнами i доповненнями, внесеними наказами Мiнiстерства фiнансiв України. Нарахування амортизацiї на основнi засоби здiйснюється прямолiнiйним методом, що визначено в наказi про органiзацiю бухгалтерського облiку й облiкову полiтику ПрАТ „ВIННИЦЬКИЙ ЗАВОД ФРУКТОВИХ КОНЦЕНТРАТIВ I ВИН” та не суперечить п. 26 П(С)БО 7 „Основнi засоби”.
Термiн корисного використання по групам основних засобiв: будiвлi i споруди - 20-30 рокiв; машини i обладнання - 17-25 рокiв; транспортнi засоби - 5-10 рокiв.Ступiнь зносу основних засобiв на кiнець 2014 року склав 56,24 %, ступiнь їх використання - 56%.Змiна вартостi основних засобiв вiдбулася за рахунок амортизацiї та: надходження II групи на суму 893 тис. грн., III групи - 416 тис. грн.; вибуття III групи на суму 2 тис. грн. Товариством здається в оренду кондитерський цех з виробництва зефiру термiном на 1 рiк. Договiр оренди поновлюється щороку. Орендованих основних засобiв немає. Первiсна вартiсть основних засобiв на початок звiтного перiоду складає 7793 тис.грн, станом на 31.12.2014 року склала 9100 тис.грн. Сума нарахованого зносу 5118 тис.грн. Вартiсть повнiстю з амортизованих основних засобiв станом на 31.12.2014 року складає 639 тис. грн.
Обмежень на використання майна немає.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)

801

710

Статутний капітал (тис. грн.)

743

743

Скоригований статутний капітал (тис. грн)

743

743

Опис

використана методика розрахунку вартостi чистих активiв ПрАТ „ВIННИЦЬКИЙ ЗАВОД ФРУКТОВИХ КОНЦЕНТРАТIВ I ВИН” за попереднiй та звiтний перiоди вiдповiдно до „Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств”, затверджених рiшенням ДК ЦПФР вiд 17.11.2004 року № 485 (з урахуванням змiн показникiв фiнансової звiтностi). Визначення вартостi чистих активiв проводилося за формулою: Чистi активи = Необоротнi активи + Оборотнi активи + Витрати майбутнiх перiодiв- Довгостроковi зобов'язання - Поточнi зобов'язання - Забезпечення наступних виплат i платежiв - Доходи майбутнiх перiодiв
Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним капiталом на кiнець звiтного перiоду становить 58 тис. грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв та скоригованим статутним капiталом на кiнець звiтного перiоду становить 58 тис. грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним капiталом на кiнець попереднього перiоду становить -33 тис. грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв та скоригованим статутним капiталом на кiнець попереднього перiоду становить -33 тис. грн.

Висновок

Вартiсть чистих активiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА „ВIННИЦЬКИЙ ЗАВОД ФРУКТОВИХ КОНЦЕНТРАТIВ I ВИН” не менша вiд статутного капiталу (скоригованого). Вимоги п.3 статтi 155 Цивiльного кодексу України дотримуються.

3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань

Дата виникнення

Непогашена частина боргу (тис. грн.)

Відсоток за користування коштами (відсоток річних)

Дата погашення

Кредити банку

X

2028

X

X

у тому числі:

 

Короткостроковий банкiвський кредит (вiдклична кредитна лiнiя)

14.08.2014

2028

21

13.08.2017

Зобов'язання за цінними паперами

X

0

X

X

у тому числі:

 

за облігаціями (за кожним випуском):

X

0

X

X

за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за векселями (всього)

X

0

X

X

за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом):

X

0

X

X

за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):

X

0

X

X

Податкові зобов'язання

X

0

X

X

Фінансова допомога на зворотній основі

X

0

X

X

Інші зобов'язання

X

4512

X

X

Усього зобов'язань

X

6540

X

X

Опис:

Облiк та оцiнка зобов’язань товариства, на нашу думку, проводиться у вiдповiдностi з вимогами Положення (стандарту)бухгалтерського облiку 11 „Зобов’язання”, затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України № 20 вiд 11.02.2000 року та зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 11 лютого 2000 року № 85/4306 iз змiнами i доповненнями, внесеними наказом Мiнiстерства фiнансiв України.
На початок року, кредиторська заборгованiсть по акцiонерному товариству складала–16 924 тис. грн., а станом на 31.12.2014 року дорiвнює – 4 512 тис. грн. Таким чином, у звiтному перiодi вiдбулось значне зменшення кредиторської заборгованостi особливо за рахунок заборгованостi за одержаними авансами.
Станом на 31.12.2014 року непогашена частина заборгованостi по короткостроковому кредиту (вiдклична кредитна лiнiя) ПАТ „Мiжнародний Iнвестицiйний Банк” становить 2 028 000,00 грн., що вiдповiдає лiмiту фiнансування по договору №00015 14 – СВD 101 вiд 14.08.2014 року.
Заборгованiсть по короткостроковому кредиту (вiдновлювальна кредитна лiнiя) ПАТ „Мiжнародний Iнвестицiйний Банк” на суму 1 400 000,00 грн. була погашена на протязi року у вiдповiдностi до умов договору №00017-СВD вiд 14.04.2011 року та додатковiй угодi за № 4 вiд 01.11.2013 року.
Загальна сума заборгованостi по короткостроковому кредиту ПАТ „Мiжнародний Iнвестицiйний Банк” станом на 31.12.2014 року по даних бухгалтерського облiку та звiтностi становить 2028 тис. грн.
Зобов’язання за цiнними паперами, за фiнансовими iнвестицiями в корпоративнi права, податковi зобов’язання вiдсутнi.

4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

№ з/п

Основний вид продукції

Обсяг виробництва

Обсяг реалізованої продукції

у натуральній формі (фізична од. вим.)

у грошовій формі (тис.грн.)

у відсотках до всієї виробленої продукції

у натуральній формі (фізична од. вим.)

у грошовій формі (тіс. грн.)

у відсотках до всієї реалізованої продукції

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Сiк концентрований яблучний

483 тон

2798

38

1784 тон

17129

69

2

Безалкогольнi напої

800 тон

473

62

800 тон

1203

31

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п

Склад витрат*

Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)

1

2

3

1

Сировина

85

2

Енергоносiї

13

* Зазначаються витрати, які складають більше 5% від собівартості реалізованої продукції.

 

XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

Дата виникнення події

Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

Вид інформації

1

2

3

22.02.2014

22.02.2014

Відомості про проведення загальних зборів

15.08.2014

18.08.2014

Відомості про одержання кредиту на суму, що перевищує 25 відсотків активів емітента

16.09.2014

17.09.2014

Відомості про одержання кредиту на суму, що перевищує 25 відсотків активів емітента

17.09.2014

17.09.2014

Відомості про одержання кредиту на суму, що перевищує 25 відсотків активів емітента

08.10.2014

08.10.2014

Відомості про одержання кредиту на суму, що перевищує 25 відсотків активів емітента

08.10.2014

09.10.2014

Відомості про одержання кредиту на суму, що перевищує 25 відсотків активів емітента

09.10.2014

09.10.2014

Відомості про одержання кредиту на суму, що перевищує 25 відсотків активів емітента

10.10.2014

10.10.2014

Відомості про одержання кредиту на суму, що перевищує 25 відсотків активів емітента

13.10.2014

13.10.2014

Відомості про одержання кредиту на суму, що перевищує 25 відсотків активів емітента

14.10.2014

15.10.2014

Відомості про одержання кредиту на суму, що перевищує 25 відсотків активів емітента

21.10.2014

21.10.2014

Відомості про одержання кредиту на суму, що перевищує 25 відсотків активів емітента

22.10.2014

22.10.2014

Відомості про одержання кредиту на суму, що перевищує 25 відсотків активів емітента

27.11.2014

27.11.2014

Відомості про одержання кредиту на суму, що перевищує 25 відсотків активів емітента

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту).

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю - Аудиторська фiрма „КОНТРОЛIНГ-АУДИТ 96”

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)

23100773

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора

21036, мiстоВiнниця, вулиця Келецька,12-А/125

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України

1791 26.01.2001

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**

д/н д/н д/н д/н

Текст аудиторського висновку (звіту)

 

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)
Адресат:
ВЛАСНИКАМ ЦIННИХ ПАПЕРIВ, КЕРIВНИЦТВУ ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА „ВIННИЦЬКИЙ ЗАВОД ФРУКТОВИХ КОНЦЕНТРАТIВ I ВИН”
Ми провели аудит фiнансової звiтностi ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА „ВIННИЦЬКИЙ ЗАВОД ФРУКТОВИХ КОНЦЕНТРАТIВ I ВИН”, що додається, яка включає баланс (звiт про фiнансовий стан) товариства на 31 грудня 2014 року, звiт про фiнансовi результати (звiт про сукупний дохiд) ,звiт по рух грошових коштiв (за прямим методом), звiт про власний капiтал та примiтки до рiчної фiнансової звiтностi за рiк, що закiнчився 31 грудня 2014 року.
ОСНОВНI ВIДОМОСТI ПРО АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
Повне найменування ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО „ВIННИЦЬКИЙ ЗАВОД ФРУКТОВИХ КОНЦЕНТРАТIВ I ВИН”
Код за ЄДРПОУ 30453415
Органiзацiйно-правова форма Акцiонерне товариство
Свiдоцтво про державну реєстрацiю Серiя АО1 № 643253
Дата проведення державної реєстрацiї

20 липня 1999 року
Мiсце проведення державної реєстрацiї ВИКОНАВЧИЙ КОМIТЕТ ВIННИЦЬКОЇ МIСЬКОЇ РАДИ
Мiсцезнаходження 21018, ВIННИЦЬКА ОБЛАСТЬ, МIСТО ВIННИЦЯ, ВУЛ. Р.СКАЛЕЦЬКОГО,15
СКЛАДОВI АУДИТУ
При формуваннi висновку застосовувалися вимоги Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг, виданих РМСАНВ, рiк видання 2013, затверджених в якостi нацiональних стандартiв аудиту рiшенням АПУ вiд 31 грудня 2014 № 304/1 (надалi – МСА).
Пiд час розгляду аудиторами iнформацiї, що розкривається акцiонерним Товариством у вiдповiдностi до Положення про порядок розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затвердженого Рiшенням НК ЦПФР № 2826 вiд 03 грудня 2013 року та зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712(зi змiнами), нашої уваги не привернув жоден факт, який дав би нам пiдстави вважати, що iснують суттєвi невiдповiдностi мiж фiнансовою звiтнiстю, перевiреною аудитором, та iншою iнформацiєю, представленою емiтентом до НК ЦПФР.
При перевiрцi аудитори керувались Нацiональними положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку (НП(С)БО), а також „Планом рахункiв бухгалтерського облiку активiв, капiталу, зобов’язань i господарських операцiй пiдприємств i органiзацiй”, затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 30.11.1999 року № 291 та Iнструкцiєю по його застосуванню iз змiнами i доповненнями та iншими нормативними актами, що регулюють дiяльнiсть учасникiв фондового ринку.
Фiнансова звiтнiсть акцiонерного товариства за 2014 рiк складена по формах, встановлених Нацiональним положенням (стандартом) бухгалтерського облiку 1 „Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi" затвердженими наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 07.02.2013 року № 73 i зареєстрованим у Мiнiстерствi юстицiї України 28 лютого 2013 року за № 336/22868 iз змiнами i доповненнями.
ВIДПОВIДАЛЬНОСТЬ УПРАВЛIНСЬКОГО ПЕРСОНАЛУ ЗА ФIНАНСОВУ ЗВIТIСТЬ
Управлiнський персонал ПрАТ „ВIННИЦЬКИЙ ЗАВОД ФРУКТОВИХ КОНЦЕНТРАТIВ I ВИН” несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання цiєї фiнансової звiтностi вiдповiдно до застосованої концептуальної основи фiнансової звiтностi-Нацiонального положення (стандарту) бухгалтерського облiку1 „Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi" та за такий внутрiшнiй контроль, який управлiнський персонал визначає потрiбним для того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень унаслiдок шахрайства або помилки.
ВIДПОВIДАЛЬНОСТЬ АУДИТОРА
Нашою вiдповiдальнiстю є висловлення думки щодо цiєї фiнансової звiтностi на основi результатiв проведеного нами аудиту. Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту (700,705,706,710,720). Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень.
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв стосовно сум та розкриттi у фiнансовiй звiтностi. Вибiр процедур залежить вiд судження аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилок. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання та достовiрного подання суб’єктом господарювання фiнансової звiтностi з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб’єкта господарювання.
Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаних облiкових полiтик, прийнятнiсть облiкових оцiнок, виконаних управлiнським персоналом, та оцiнку загального подання фiнансової звiтностi.
Ми вважаємо, що отримали достатнi й належнi аудиторськi докази для висловлення нашої умовно-позитивної думки.
ПРИМIТКИ ДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI
Пiдготовка фiнансової звiтностi вiдповiдно до НП(С)БО вимагає використання певних ключових бухгалтерських оцiнок. Окрiм цього, вiд управлiнського персоналу вимагається впровадження певних дiй в процесi застосування облiкової полiтики товариства. Складнi питання, що бiльшою мiрою вимагають вживання першочергових дiй, а також тi оцiнки i пропозицiї, якi можуть iстотно вплинути на фiнансову звiтнiсть, розкритi в примiтках до фiнансової звiтностi
Основнi пiдходи складання фiнансової звiтностi
В ходi перевiрки аудитором було дослiджено облiкову систему товариства (наказ про облiкову полiтику № 2 вiд 08.01.2014 року). Використанi на акцiонерному товариствi принципи бухгалтерського облiку в цiлому вiдповiдають концептуальнiй основi фiнансової звiтностi передбаченiй Нацiональними стандартами бухгалтерського облiку.
Бухгалтерський облiк господарських операцiй здiйснюється методом подвiйного запису в цiлому у вiдповiдностi з Планом рахункiв бухгалтерського облiку. Облiк акцiонерного товариства автоматизований iз застосуванням бухгалтерської програми 1-С „Предприятие” версiя 7.7.
На пiдставi проведених аудитором тестiв та отриманих аудиторських доказiв, можна зазначити, що бухгалтерський облiк ведеться акцiонерним товариством в цiлому вiдповiдно до вимог Закону України „Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi” вiд 16.07.1999 року № 996 - XIV, затверджених Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку та iнших нормативних документiв з питань органiзацiї бухгалтерського облiку.
Розкриття iнформацiї за видами активiв
Станом на 31.12.2014 року по даних бухгалтерського облiку у акцiонерного товариства незавершенi капiтальнi iнвестицiї рахуються на суму 349 тис. грн. (машина для пакування кондитерських виробiв).
Аудитом здiйснена оцiнка нематерiальних активiв товариства вiдповiдно до Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 8 „Нематерiальнi активи”, затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв Українi вiд 18 жовтня 1999 року № 242 та зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 02 листопада 1999 року за № 750/4043 iз змiнами i доповненнями, внесеними наказами Мiнiстерства фiнансiв України. Термiн використання нематерiальних активiв визначається по кожному об’єкту окремо в момент його зарахування на баланс i нарахування зносу (амортизацiї) здiйснюється прямолiнiйним методом, вiдповiдно до облiкової полiтики товариства. Амортизацiйнi вiдрахування акцiонерним товариством провадиться до досягнення залишковою вартiстю нематерiального активу нульового значення.
Нематерiальнi активи станом на 31.12.2014 року облiковуються в розмiрi 119 тис. грн. (по первiснiй вартостi) – права на комерцiйнi позначення та права користування природними ресурсами.
Облiк основних засобiв у товариствi ведеться за первiсною вартiстю та в загальному iз дотриманням принципiв обачностi, переваги сутностi над формою, згiдно Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 7 „Основнi засоби”, затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв Українi вiд 27 квiтня 2000 року № 92 та зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 18 травня 2000 року за № 288/4509 iз змiнами i доповненнями, внесеними наказами Мiнiстерства фiнансiв України. На нашу думку, товариству необхiдно дотримуватися та прийняти до впровадження пункт 17 П(С)БО 7 „Основнi засоби” в частинi переоцiнки основних засобiв, коли залишкова вартiсть об'єкта основних засобiв дорiвнює нулю.
У вiдповiдностi з вимогами Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 28 „Зменшення корисностi активiв” затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 24 грудня 2004 року № 817 та зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 13 сiчня 2005 року № 35/10315 iз змiнами i доповненнями, на дату рiчного балансу товариство має оцiнювати, чи iснують ознаки можливих вигод вiд вiдновлення корисностi чи втрат вiд зменшення корисностi. Дане положення (стандарт) не застосовувався акцiонерним товариством у своїй господарськiй дiяльностi у звiтному перiодi.
Нарахування амортизацiї на основнi засоби здiйснюється прямолiнiйним методом, що визначено в наказi про органiзацiю бухгалтерського облiку й облiкову полiтику ПрАТ „ВIННИЦЬКИЙ ЗАВОД ФРУКТОВИХ КОНЦЕНТРАТIВ I ВИН” та не суперечить п. 26 П(С)БО 7 „Основнi засоби”.
Данi щодо вартостi основних засобiв товариства тис. грн.
Рахунок Сальдо по Д-Т
на 31.12.2014р.
(первiсна вартiсть) Сальдо по Д-Т
на 31.12.2013р.
(первiсна вартiсть) Збiльшення Зменшення Частка ОЗ %
номер Назва
101 Земельнi дiлянки 910 910 - - 10,00
103 Будинки, споруди 1275 1275 - - 14,01
104 Машини та обладнання 5677 4784 893 - 62,39
105 Транспортнi засоби 994 578 416 - 10,92
106 Iнструменти, прилади, iнвентар
126
128
-
2
1,38
109 Iншi основнi засоби - - - - 0,00
111 Бiблiотечнi фонди - - - - 0,00
112 Малоцiннi необоротнi матерiальнi активи
98
98
-
-
1,08
115 Iнвентарна тара 20 20 - - 0,22
10 Основнi засоби 9 100 7 793 1 309 2 100,00
* Вартiсть повнiстю з амортизованих основних засобiв станом на 31.12.2014 року складає 639 тис. грн.
У 2014 роцi для ведення бухгалтерського облiку сировини, товарiв, матерiалiв та iнших товарно-матерiальних цiнностей акцiонерне товариство застосовувало вимоги Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 9 „Запаси”, затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України № 246 вiд 20.10.1999 року та зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 02 листопада 1999 року за № 751/4044 iз змiнами i доповненнями, внесеними наказами Мiнiстерства фiнансiв України. Вибуття запасiв здiйснюється за методом середньозваженої собiвартостi - при вiдпуску запасiв у виробництво та реалiзацiї продукцiї.
Балансова (облiкова) вартiсть запасiв у розрiзi окремих класифiкацiйних груп

Класифiкацiйна група
Балансова вартiсть тис. грн. Частка вiд загальної вартостi усiх
запасiв (%)
Сальдо по Д-Т
на 31.12.2014р.
Сальдо по Д-Т
на 31.12.2013р.
Збiльшення Зменшення
1.1 Сировина i матерiали 943 863 80 - 75,14
1.2 Паливо
- - - - 0,00
1.3 Тара i тарнi матерiали 118 48 70 - 9,40
1.4 Будiвельнi матерiали - - - - 0,00
1.5 Запаснi частини 42 19 23 - 3,35
1.6 Матерiали с/г призначення - - - - 0,00
1.7 МШП 8 8 - - 0,64
1.Виробничi запаси - всього
1 111
938
173
-
88,53
2. Незавершене виробництво
96
103
-
7
7,65
3. Готова продукцiя 48 11 779 - 11 731 3,82
4. Товари - - - - -
Разом 1 255 12 820 173 11 738 100,00
Аудитором здiйснена оцiнка дебiторської заборгованостi товариства, вiдповiдно до вимог Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 10 „Дебiторська заборгованiсть”, затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України № 237 вiд 08.10.1999 року та зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 25 жовтня 1999 року за № 725/4018 iз змiнами i доповненнями, внесеними наказом Мiнiстерства фiнансiв України.

Дебiторська заборгованiсть
Код рядка балансу
Сальдо по Д-Т
на 31.12.2014 р.

Сальдо по Д-Т
на 31.12.2013 р.

Збiльшення
Зменшення Частка вiд загальної суми заборгованостi,%
за продукцiю, товари,
роботи, послуги
1125
478
52
426
-
32,15
за виданими авансами 1130 - - - - 0,00
з бюджетом 1135 716 473 243 - 48,15
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть
1155
293
113
180
-
19,70
Всього Х 1 487 638 849 0 100,00
На початок року, дебiторська заборгованiсть по акцiонерному товариству склала– 638 тис. грн., а станом на 31.12.2014 року дорiвнює – 1 487 тис. грн. Таким чином, в звiтному перiодi вiдбулося значне збiльшення дебiторської заборгованостi.
На пiдставi наказу № 32 вiд 27 жовтня 2014 року ПрАТ „ВIННИЦЬКИЙ ЗАВОД ФРУКТОВИХ КОНЦЕНТРАТIВ I ВИН” проведена iнвентаризацiя матерiальних цiнностей, основних засобiв, грошових коштiв та розрахункiв, що не суперечить iнструкцiї „Про iнвентаризацiю основних засобiв, нематерiальних активiв, товарно-матерiальних цiнностей, грошових коштiв i документiв та розрахункiв”, затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 11 серпня 1994 року № 69 iз змiнами, внесеними згiдно наказiв Мiнiстерства фiнансiв України та зареєстровано в Мiнiстерствi юстицiї України 26 серпня 1994 року за № 202/412. Ми спостерiгали за проведенням iнвентаризацiї ПрАТ „ВIННИЦЬКИЙ ЗАВОД ФРУКТОВИХ КОНЦЕНТРАТIВ I ВИН”. На думку аудитора, результати iнвентаризацiї повиннi мати бiльш прагматичний вплив на фiнансово-господарську дiяльнiсть акцiонерного товариства (встановлення наявностi, якостi, стану i вартостi матерiальних цiнностей).
Витрати майбутнiх перiодiв станом на 31.12.2014 року акцiонерним товариством не облiковуються у зв’язку з їх вiдсутнiстю.
На нашу думку, у фiнансових звiтах iнформацiя про активи розкрита вiдповiдно до нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку за винятком питання, яке розкрито у цих примiтках.
Розкриття iнформацiї про зобов’язання
Облiк та оцiнка зобов’язань товариства, на нашу думку, проводиться у вiдповiдностi з вимогами Положення (стандарту)бухгалтерського облiку 11 „Зобов’язання”, затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України № 20 вiд 11.02.2000 року та зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 11 лютого 2000 року № 85/4306 iз змiнами i доповненнями, внесеними наказом Мiнiстерства фiнансiв України.
На початок року, кредиторська заборгованiсть по акцiонерному товариству складала–16 924 тис. грн., а станом на 31.12.2014 року дорiвнює – 4 512 тис. грн. Таким чином, у звiтному перiодi вiдбулось значне зменшення кредиторської заборгованостi особливо за рахунок заборгованостi за одержаними авансами. Акцiонерним товариством у звiтному перiодi провадилися операцiї з пов’язаними сторонами.
Наявнiсть та стан кредиторської заборгованостi ( тис. грн)
Поточнi зобов’язання i
забезпечення Код рядка балансу Сальдо по К-Т
на 31.12.2014 р.
Сальдо по К-Т
на 31.12.2013 р.
Збiльшення
Зменшення Частка вiд загальної
суми
заборгован
%
Векселi виданi 1605 - - - - 0,00
Поточна заборгованiсть за: довгостроковими зобов’язаннями товари,роботи,послуги
1615
1896
641
1255
-
42,02
розрахунками з бюджетом 1620 - 9 - 9 0,00
розрахунками зi страхування 1625 - 13 - 13 0,00
розрахунками з оплати працi 1630 58 64 - 6 1,29
за одержаними авансами 1635 - 14282 - 14282 0,00
за розрахунками з учасниками 1640 - - - - 0,00
iз внутрiшнiх розрахункiв 1645 - - - - 0,00
Поточнi забезпеення 1660 17 8 9 - 0,38
Iншi поточнi зобов’язання 1690 2541 1907 634 - 56,31
Всього Х 4 512 16 924 1 898 14 310 100,00
Станом на 31.12.2014 року непогашена частина заборгованостi по короткостроковому кредиту (вiдклична кредитна лiнiя) ПАТ „Мiжнародний Iнвестицiйний Банк” становить 2 028 000,00 грн., що вiдповiдає лiмiту фiнансування по договору №00015 14 – СВD 101 вiд 14.08.2014 року.
Заборгованiсть по короткостроковому кредиту (вiдновлювальна кредитна лiнiя) ПАТ „Мiжнародний Iнвестицiйний Банк” на суму 1 400 000,00 грн. була погашена на протязi року у вiдповiдностi до умов договору №00017-СВD вiд 14.04.2011 року та додатковiй угодi за № 4 вiд 01.11.2013 року.
Загальна сума заборгованостi по короткостроковому кредиту ПАТ „Мiжнародний Iнвестицiйний Банк” станом на 31.12.2014 року по даних бухгалтерського облiку та звiтностi становить 2028 тис. грн.
На нашу думку, у фiнансових звiтах iнформацiя про зобов’язання розкрита вiдповiдно до нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку.
Розкриття iнформацiї про власний капiтал
Аудитори зазначають, що ведення бухгалтерського облiку та складання фiнансової звiтностi власного капiталу здiйснюється у загальному вiдповiдностi до вимог НП(С)БО № 1 „Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi”.
Реєстрацiя останнiх змiн та доповнень до Статуту, шляхом викладення його у виглядi нової редакцiї, була здiйснена Виконавчим комiтетом Вiнницької мiської ради 13 травня 2010 року, номер запису 1 174 105 0006 002657.
Вiдкрите акцiонерне товариство „ВIННИЦЬКИЙ ЗАВОД ФРУКТОВИХ КОНЦЕНТРАТIВ I ВИН” продовжує свою дiяльнiсть як ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО „ВIННИЦЬКИЙ ЗАВОД ФРУКТОВИХ КОНЦЕНТРАТIВ I ВИН” у зв'язку з перейменуванням його згiдно з рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 22 квiтня 2010 року (протокол №1/10) та приведенням у вiдповiднiсть до Закону України „Про акцiонернi товариства”.
Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй Приватного акцiонерного товариства „ВIННИЦЬКИЙ ЗАВОД ФРУКТОВИХ КОНЦЕНТРАТIВ I ВИН” видане Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку реєстрацiйний № 356/1/10, дата реєстрацiї 08 червня 2010 року, загальна кiлькiсть простих iменних акцiй 2 973 524 штук, номiнальною вартiстю 0,25 грн. на суму 743 381,00 грн. Форма iснування акцiй – бездокументарна. Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй вiд 05 жовтня 1999 року реєстрацiйний № 461/1/99 видане Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку вважати таким, що втратило чиннiсть.
Статутний капiтал Приватного акцiонерного товариства „ВIННИЦЬКИЙ ЗАВОД ФРУКТОВИХ КОНЦЕНТРАТIВ I ВИН” повнiстю сформований та сплачений у встановленi законодавством термiни. Данi операцiї вiдображенi у бухгалтерському облiку (головнiй книзi) товариства на момент їх проведення.
Резервний капiтал товариством не створювався. Аудитор наголошує, про необхiднiсть нарахування резервного капiталу вiдповiдно до дiючого законодавства. Додатковий капiтал не зазнав змiн та дорiвнює 519 тис. грн. (сума капiталу, який вкладено засновниками понад статутний капiтал). Неоплачений та вилучений капiтал у акцiонерного товариства вiдсутнiй.
Iнформацiя щодо обсягу чистого прибутку (збитку)
Формування виручки (валового доходу) вiд реалiзацiї продукцiї (робiт, послуг) товариством провадиться вiдповiдно до Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 15 „Дохiд”, затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 29.11.1999 року № 290 та зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 14.12.1999 року за № 860/4153 iз змiнами i доповненнями, внесеними наказами Мiнiстерства фiнансiв України.

Склад витрат на виробництво та витрат обiгу формується в цiлому у вiдповiдностi з вимогами Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 16 „Витрати”, затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 31 грудня 1999 року № 318 та зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України19 сiчня 2000 року № 27/4248 iз змiнами i доповненнями, внесеними наказами Мiнiстерства фiнансiв України, але на думку аудитора, методи оцiнки структури витрат по елементам, що застосовувалися в товариствi у звiтному перiодi, не запобiгали заниженню оцiнки зобов’язань та витрат i завищенню оцiнки активiв i доходiв товариства.
Структура витрат акцiонерного товариства за 2014 рiк
№ п./п Назва складових Номер рахунку Сума тис. грн. У вiдсотках вiд витрат
1. Адмiнiстративнi витрати 92 886 17,48
2. Витрати на збут 93 416 8,21
3. Iншi операцiйної витрати 94 3488 68,82
4. Фiнансовi витрати 95 278 5,49
5. Втрати вiд участi в капiталi 96 0 0,00
6. Iншi витрати 97 0 0,00
Всього витрат X 5068 100,00

При формуваннi в бухгалтерському облiку iнформацiї про витрати, доходи, активи i зобов’язання з податку на прибуток товариство не застосовувало Положення (стандарт) бухгалтерського облiку 17 „Податок на прибуток”, затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 28.12.2000 року № 353 i зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 20 сiчня 2001 року за № 47/5238 iз змiнами i доповненнями, внесеними наказами Мiнiстерства фiнансiв України.
У звiтному перiодi, по результатам своєї господарської дiяльностi за 2014 фiнансовий рiк, товариство отримало чистий прибуток в сумi 91 тис. грн., що дало можливiсть зменшити непокритi збитки до 461 тис. грн.
Рух грошових коштiв
Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом) акцiонерним товариством складається на основi балансу, звiту про фiнансовi результати та звiту про власний капiтал згiдно з нацiональним положенням (стандартом) бухгалтерського облiку № 1 „Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi”.
Фiнансове благополуччя акцiонерного товариства багато в чому залежить вiд припливу грошових коштiв, що забезпечують покриття його зобов'язань. Грошовий потiк вiд операцiйної дiяльностi (вiдображає надходження коштiв вiд покупцiв i виплати грошей постачальникам, заробiтної плати персоналу, зайнятому в основному виробництвi, податкових платежiв, вiдрахувань органам соцстраху й т. д.).У порiвняннi з 2013 роком вiн збiльшився на 705 тис.грн. та становить 1 339 тис. грн.
Грошовий потiк вiд iнвестицiйної дiяльностi — це надходження й витрати коштiв, пов'язанi iз процесом реального й фiнансового iнвестування. У 2014 роцi цей показник становить -1789 тис. грн.
Грошовий потiк вiд фiнансової дiяльностi — це надходження й виплати коштiв, пов'язанi iз залученням додаткового акцiонерного й пайового капiталу, одержанням довгострокових i короткострокових кредитiв i позик, виплатою дивiдендiв i т. д. Чистий грошовий потiк вiд фiнансової дiяльностi становить -350 тис. грн.
Дана ситуацiя є позитивним моментом для товариства, так як його фiнансова активнiсть зростає.
При аналiзi руху грошових коштiв по ПрАТ „ВIННИЦЬКИЙ ЗАВОД ФРУКТОВИХ КОНЦЕНТРАТIВ I ВИН” прослiдковується наступний висновок. Дане товариство функцiонує не прогресивно i має вiд ємний розвиток руху грошових коштiв, а саме 100 тис. грн. чистого руху грошових коштiв.
Присутнiсть грошових коштiв на початок року складала 112 тис. грн., залишок коштiв на кiнець звiтного року склав 39 тис. грн., що в порiвнянi з попереднiм роком зменшився на 73 тис. грн.
Загальна сума має додатне значення, спостерiгається зменшення результуючого фактору, що в майбутньому може призвести до негативних наслiдкiв.
Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi форма № 5 за 2014 рiк
Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi форма № 5 наводиться товариством в складi фiнансової звiтностi. Їх сенс полягає в поясненнi показникiв, вiдображених в iнших формах, i в представленнi додаткових даних користувачам фiнансової звiтностi.
ПIДСТАВА ДЛЯ ВИСЛОВЛЕННЯ УМОВНО-ПОЗИТИВНОЇ ДУМКИ
На пiдставi вищевикладеного, аудитор доходить до висновку, що первiсна вартiсть основних засобiв акцiонерного товариства в сумi 639 тис. грн. вiдображено у балансi, як вартiсть повнiстю з амортизованих основних засобiв, що є вiдхиленням вiд П(С)БО 7 „Основнi засоби”. Облiковi записи товариства свiдчать про те, що якби управлiнський персонал здiйснив дооцiнку залишкової вартостi об'єкта основних засобiв то можливо збiльшилася сума власного капiталу. При цьому для таких об'єктiв, що продовжують використовуватися, обов'язково визначається лiквiдацiйна вартiсть.
У фiнансовiй звiтностi вiдсутнє розкриття по П(С)БО 28 „Зменшення корисностi активiв”, щодо визначення операцiй вигоди вiд вiдновлення корисностi чи втрат вiд зменшення корисностi.
Всупереч вимогам Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 17 „Податок на прибуток” товариством не визнаються i не оцiнюються на звiтну дату вiдстроченi податковi зобов’язання i вiдстроченi податковi активи.
Наведенi вище аудиторськi докази невиправлених викривлень, стосуються неправильного застосування облiкової полiтики, якi не мають суттєвого впливу на фiнансову звiтнiсть поточного перiоду, проте вiрогiдно, матимуть суттєвий вплив на фiнансову звiтнiсть майбутнiх перiодiв вiдповiдно до МСА 450 „Оцiнка викривлень, iдентифiкованих пiд час аудиту”.
Нами визначено суттєвiсть на рiвнi фiнансової звiтностi в цiлому в розмiрi 734 тис. грн. вiдповiдно до МСА 320„Суттєвiсть при плануваннi та проведеннi аудиту”, а також розглянутi ризики iснування iнших невиявлених викривлень - МСА 450 „Оцiнка викривлень, iдентифiкованих пiд час аудиту”.
Аудитор не має змоги отримати достатнi i прийнятнi аудиторськi докази для обґрунтування думки, проте доходить висновку, що можливий вплив на фiнансову звiтнiсть, невиявлених викривлень, якщо такi є, може бути суттєвим, проте не всеохоплюючим, вiдповiдно до МСА 705 „Модифiкацiя думки у звiтi незалежного аудитора”.
Аудитор доходить висновку, що невиправленi викривлення в частинi вартостi повнiстю з амортизованих основних засобiв, визначення операцiй вигоди вiд вiдновлення корисностi чи втрат вiд зменшення корисностi та не розкриття iнформацiї з податку на прибуток, не є суттєвими у контекстi фiнансової звiтностi у цiлому, та не перевищують прийнятий рiвень суттєвостi при оцiнцi iнших викривлень.
Припущення про безперервнiсть господарської дiяльностi товариства, розглядається аудитом у вiдповiдностi до МСА 570 „Безперервнiсть” як така, що продовжуватиме свою дiяльнiсть у близькому майбутньому, не маючи нi намiру, нi потреби лiквiдуватися або припиняти її через 12 мiсяцiв вiд дати фiнансової звiтностi. Це базується на судженнi аудитора, а також на даних бухгалтерського облiку акцiонерного товариства, проведених аудиторських процедур, вiдповiдях на запити та оцiнки управлiнського персоналу по фiнансової звiтностi.
Вплив наведених питань на фiнансову звiтнiсть може бути суттєвим, проте не всеохоплюючим. Тому ми не змогли пiдтвердити пов’язану з цим питанням частину активiв, зобов’язань та фiнансового результату Товариства, якi могли б корегуватись. При цьому вважаємо, що управлiнський персонал товариства вiдповiдно використовує припущення про безперервнiсть дiяльностi.
УМОВНО-ПОЗИТИВНА ДУМКА
На нашу думку, за винятком можливого впливу питань, про якi йдеться у параграфi „Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки”, фiнансова звiтнiсть подає достовiрно, в усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА „ВIННИЦЬКИЙ ЗАВОД ФРУКТОВИХ КОНЦЕНТРАТIВ I ВИН” станом на 31 грудня 2014 року та його фiнансовi результати (сукупний дохiд) i рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився на зазначену дату, вiдповiдно до Нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку.
IНША IНФОРМАЦIЯ
Аудитор ознайомився з iншою iнформацiєю, оскiльки iснує можливий вплив на фiнансову звiтнiсть невиявлених викривлень, якi є не всеохоплюючими мiж перевiреною аудитором фiнансовою звiтнiстю та iншою iнформацiєю, та не ставлять пiд сумнiв достовiрнiсть перевiреної аудитором фiнансової звiтностi акцiонерного товариства.
Вiдповiднiсть вартостi чистих активiв вимогам законодавства
Найменування показника За звiтний перiод За попереднiй перiод
Розрахункова вартiсть чистих активiв (тис. грн.) 801 710
Статутний капiтал (тис. грн.) 743 743
Скоригований статутний капiтал (тис. грн.) 743 743
ОПИС: При здiйсненнi аудиторських процедур використана методика розрахунку вартостi чистих активiв ПрАТ „ВIННИЦЬКИЙ ЗАВОД ФРУКТОВИХ КОНЦЕНТРАТIВ I ВИН” за попереднiй та звiтний перiоди вiдповiдно до „Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств”, затверджених рiшенням ДК ЦПФР вiд 17.11.2004 року № 485 (з урахуванням змiн показникiв фiнансової звiтностi). Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним капiталом на кiнець звiтного перiоду становить 58 тис. грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв та скоригованим статутним капiталом на кiнець звiтного перiоду становить 58 тис. грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним капiталом на кiнець попереднього перiоду становить -33 тис. грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв та скоригованим статутним капiталом на кiнець попереднього перiоду становить -33 тис. грн.
ВИСНОВОК: Вартiсть чистих активiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА „ВIННИЦЬКИЙ ЗАВОД ФРУКТОВИХ КОНЦЕНТРАТIВ I ВИН” не менша вiд статутного капiталу (скоригованого). Вимоги п.3 статтi 155 Цивiльного кодексу України дотримуються.
Органи управлiння акцiонерним товариством
Вiдповiдно до Статуту (нова редакцiя) найвищими повноваженнями, щодо його дiяльностi, надiленi органи управлiння акцiонерного товариства, а саме:
Загальнi Збори Акцiонерiв;
Наглядова Рада;
Правлiння товариства;
Ревiзор.
Органiзацiйна структура акцiонерного товариства
Основною дiяльнiстю ПрАТ „ВIННИЦЬКИЙ ЗАВОД ФРУКТОВИХ КОНЦЕНТРАТIВ I ВИН” є виробництво фруктових та овочевих сокiв. Товариство має наступнi пiдроздiли:
квасний цех;
цех плодопереробки (виробництво концентрованих сокiв);
мiнеральний цех (по розливу води);
зефiрний цех;
котельня.
Управлiнський персонал акцiонерного товариства розташований за адресою мiсто Вiнниця, вул. Р.Скалецького,15.
ПрАТ „ВIННИЦЬКИЙ ЗАВОД ФРУКТОВИХ КОНЦЕНТРАТIВ I ВИН” не входить до складу асоцiацiй, консорцiумiв, концернiв та iнших об’єднань за галузевими, територiальними та iншими принципами.
Узагальненi фiнансовi результати
Не змiнюючи нашої думки, ми звертаємо увагу на звiт про фiнансовi результати, у якому зазначається, що акцiонерне товариством одержано чистий прибуток в сумi 91 тис. грн. протягом року, що закiнчився 31 грудня 2014 року. Непокритий збиток складає 461 тис. грн., який перебуває пiд контролем суб’єкта господарювання.
Данi про зайнятiсть та оплату працi
2014 р 2013 р
Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу (осiб) 54 53
Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв -за сумiсництвом (осiб) 5 3
Чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного роб. часу(осiб) - 11
Фонд оплати працi тис.грн. 1322 1437
Розмiр фонду оплати працi товариства в звiтному перiодi зменшився на 115 тис. грн.
Прiзвища та iмена посадових осiб i голови правлiння акцiонерного товариства (в перiод проведення аудиту)
№ п/п Посада Прiзвища iм’я по батьковi
1 Голова наглядової ради Побережний Олександр Миколайович
2 Член наглядової ради Парова Валентина Демянiвна
3 Член наглядової ради Янкова Тамара Михайлiвна
4 Голова правлiння Побережна Валентина Федорiвна
5 Заступник голови правлiння Побережний Олександр Олександрович
6 Член правлiння Ремезова Наталiя Володимирiвна
7 Ревiзор Зiнюк Андрiй Анатолiйович
Особлива iнформацiя
Протягом звiтного року в товариствi мала мiсце подiя, якi вiдносяться до дiй, якi можуть вплинути на фiнансово-господарський стан емiтента, визначених частиною першою статтi 41 Закону України „Про цiннi папери та фондовий ринок”, а саме: отримання кредиту на суму, що перевищує 25 вiдсоткiв активiв емiтента. Вид кредиту (кредитної лiнiї) – фiнансовий, вiдклична вiдновлювальна кредитна лiнiя. Сума кредиту - 3 000 000,00 грн.
Вищезазначена iнформацiя розкрита акцiонерним товариством у вiдповiдностi до вимог Закону України „Про цiннi папери та фондовий ринок” вiд 23.02.2006 року №3480-IV iз змiнами та Положення про порядок розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затвердженого Рiшенням НК ЦПФР № 2826 вiд 03 грудня 2013 року та зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712(зi змiнами).
Фiнансовi коефiцiєнти акцiонерного товариства
На пiдставi отриманих облiкових даних аудит здiйснив аналiз показникiв фiнансового стану ПрАТ „ВIННИЦЬКИЙ ЗАВОД ФРУКТОВИХ КОНЦЕНТРАТIВ I ВИН” а саме:
№ п/п Показники Формула розрахунку
показника Орiєнтовне
позитивне
значення показника Фактичне значення
показника
31.12.2014 року 31.12.2013 року
1 2 3 4 5
1 Коефiцiєнт
абсолютної
лiквiдностi К1=(поточнi фiн. iнвестицiї +грошi та їх еквiваленти/поточнi зобов’язання i забезпечення .
0,25-0,5
0,006
0,006
2 Коефiцiєнт
загальної
лiквiдностi К2=( грошi та їх еквiваленти.
+дебiтори+запаси+витрати) /
поточнi зобов’язання i забезпечення
1,0-2,0
0,445
0,741
3 Коефiцiєнт
фiнансової
стiйкостi К3= власний капiтал / вартiсть майна
(пiдсумок балансу)
0,25-0,5
0,109
0,037
4 Коефiцiєнт
покриття
зобов’язань власним капiталом К4=( довгостроковi зобов’язання i забезпечення + поточнi зобов’язання i забезпечення / власний капiтал
0,5-1,0
8,165
25,805
5 Коефiцiєнт
рентабельностi активiв

К5=чистий прибуток / (валюта балансу на початок перiоду +валюта балансу на кiнець перiоду): 2

> 0
збiльшення
0,007
-0,006
Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi акцiонерного товариства станом на 31.12.2014 року низький порiвняно з орiєнтовним позитивним значенням показника та дорiвнює – 0,006, а це свiдчить про те, що у товариства не достатньо власних ресурсiв для погашення його поточних зобов’язань.
Коефiцiєнт загальної лiквiдностi станом на 31.12.2014 року дорiвнює – 0,445, а це свiдчить про те, що у акцiонерного товариства не достатньо власних ресурсiв для погашення поточних зобов’язань.
Коефiцiєнт фiнансової стiйкостi (або незалежностi, або автономiї) акцiонерного товариства станом на 31.12.2014 року дорiвнює – 0,109, а це не достатньо в порiвняннi з орiєнтовним позитивним значення.
Коефiцiєнт покриття зобов’язань власним капiталом дорiвнює – 8,165, тобто спiввiдношення залучених та власних засобiв. Цей показник характеризує, що залежнiсть власного капiталу вiд залучених засобiв висока.
Коефiцiєнт рентабельностi активiв, дорiвнює – 0,007, показує розмiр чистого прибутку на одну гривню активiв та характеризує, що акцiонерне товариство ефективно використовувала у звiтному перiодi свої активи.
Отриманi аудиторськi докази є достатньою та вiдповiдною основою для висловлення аудиторської думки.
Протягом звiтного року торгiвля акцiями Товариства на внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках цiнних паперiв не здiйснювалась, лiстингу/делiстингу цiнних паперiв Товариства на фондових бiржах не вiдбувалось,додатковї емiсiї цiнних паперiв не здiйснювалось.
Виконання значних правочинiв (10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв товариства)
Аудитором отриманi достатнi та прийнятнi аудиторськi докази, що акцiонерне товариство не здiйснювало значних правочинiв (10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв товариства) за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi, вiдповiдно до Закону України „Про акцiонернi товариства”.
Стан корпоративного управлiння акцiонерного товариства
На розгляд аудиторам був наданий звiт про корпоративне управлiння Товариства за 2014 рiк. Пiд час розгляду цiєї iнформацiї, що розкривається Товариством у вiдповiдностi до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затвердженого Рiшенням НК ЦПФР № 2826 вiд 03.12.2013 року (зi змiнами), нашої уваги не привернув жоден факт, який дав би нам пiдстави вважати, що iснують суттєвi невiдповiдностi мiж фiнансовою звiтнiстю, перевiреною аудитором, та iншою iнформацiєю, представленою емiтентом до НК ЦПФР у звiтi про корпоративне управлiння.
В товариствi не обрано корпоративного секретаря, який вiдповiдає за взаємодiю акцiонерного товариства з акцiонерами та iнвесторами.
ОСНОВНI ВIДОМОСТI ПРО АУДИТОРА (АУДИТОРСЬКУ ФIРМУ)
Аудиторську перевiрку здiйснено незалежною аудиторською фiрмою, а саме: Товариством з обмеженою вiдповiдальнiстю - Аудиторською фiрмою „КОНТРОЛIНГ-АУДИТ 96” (код за ЄДРПОУ 23100773). Фiрму внесено до Реєстру суб’єктiв аудиторської дiяльностi свiдоцтво № 1791 згiдно з рiшенням Аудиторської палати України вiд 26.01.2001 року за № 98 , термiн дiї свiдоцтва продовжено до 04.11.2015 року рiшенням Аудиторської палати України вiд 11 листопада 2010 року № 221/3. Адреса фiрми : 21036, мiсто Вiнниця, вулиця Келецька,12-А/125, мобiльний телефон 0932061179,0977493031, веб сайт www.audit96.vn. ua,e-mail:sir.control96@yandex.ua.
Директор фiрми Козлов В. В., сертифiкат аудитора серiї „ А” № 002440, виданий Аудиторською палатою України згiдно з рiшенням № 32 вiд 29 червня 1995 року, термiн дiї сертифiкату продовжено до 29 червня 2019 року рiшенням АПУ вiд 24 квiтня 2014 року № 293/2.
Вiдповiдно до рiшення Аудиторської палати України вiд 27.01.2011 року №227/4 «Про результати зовнiшнiх перевiрок систем контролю якостi, створених аудиторськими фiрмами та аудиторами» - ТОВ-АФ „ КОНТРОЛIНГ-АУДИТ 96” пройшла зовнiшнiй контроль якостi професiйних аудиторських послуг та видане свiдоцтво про вiдповiднiсть системи контролю якостi за № 0088.
Секретарiатом Аудиторської палати України вiд 22.02.2012 року ТОВ-АФ „КОНТРОЛIНГ-АУДИТ 96” внесена до Перелiку аудиторських фiрм, якi вiдповiдають критерiям для проведення обов’язкового аудиту.
ДАТА I НОМЕР ДОГОВОРУ НА ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI
Ми провели аудиторську перевiрку на пiдставi наданого повноваження згiдно з договором № 01-11/2014 вiд 10 жовтня 2014 року. Вiдповiдно до рiшення Наглядової ради ПрАТ „ВIННИЦЬКИЙ ЗАВОД ФРУКТОВИХ КОНЦЕНТРАТIВ I ВИН” (протокол № 4 вiд 02.10.2014 року) Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю - Аудиторська фiрма „КОНТРОЛIНГ-АУДИТ 96” обрана в якостi незалежного аудитора Наглядовою радою Приватного акцiонерного товариства „ВIННИЦЬКИЙ ЗАВОД ФРУКТОВИХ КОНЦЕНТРАТIВ I ВИН”.
ДАТА ПОЧАТКУ ТА ДАТА ЗАКIНЧЕННЯ ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI
Дата початку проведення аудиторської перевiрки – 10.10.2014 року.
Дата закiнчення проведення аудиторської перевiрки – 06.04.2015 року.

Директор ТОВ - Аудиторської
фiрми „Контролiнг-Аудит 96 “ В.В.Козлов
Дата аудиторського висновку
06 квiтня 2015 року

-

-

-

 

Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п

Рік

Кількість зборів, усього

У тому числі позачергових

1

2014

1

0

2

2013

1

0

3

2012

1

0

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

 

Так

Ні

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори

 

X

Акціонери

 

X

Депозитарна установа

X

 

Інше (запишіть): Iншi данi вiдсутнi

Ні

 

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

 

Так

Ні

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

 

X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

 

X

 

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

 

Так

Ні

Підняттям карток

 

X

Бюлетенями (таємне голосування)

X

 

Підняттям рук

 

X

Інше (запишіть): Iншi данi вiдсутнi

Ні

 

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?

 

Так

Ні

Реорганізація

 

X

Додатковий випуск акцій

 

X

Унесення змін до статуту

 

X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

 

X

Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства

 

X

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради

 

X

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу

 

X

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)

 

X

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді

 

X

Інше (запишіть): Позачерговi збори не скликались

Ні

 

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)

Ні

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

 

(осіб)

Кількість членів наглядової ради

3

Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві

0

Кількість представників держави

0

Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій

0

Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій

0

Кількість представників акціонерів - юридичних осіб

0

 

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років?

12

 

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

 

Так

Ні

Стратегічного планування

 

X

Аудиторський

 

X

З питань призначень і винагород

 

X

Інвестиційний

 

X

Інші (запишіть)

У складi наглядової ради комiтети на створювались

Інші (запишіть)

У складi наглядової ради комiтети на створювались

 

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні)

Ні

 

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

 

Так

Ні

Винагорода є фіксованою сумою

 

X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій

 

X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

 

X

Члени наглядової ради не отримують винагороди

X

 

Інше (запишіть)

Iншi данi вiдсутнi

 

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

 

Так

Ні

Галузеві знання і досвід роботи в галузі

 

X

Знання у сфері фінансів і менеджменту

 

X

Особисті якості (чесність, відповідальність)

 

X

Відсутність конфлікту інтересів

X

 

Граничний вік

 

X

Відсутні будь-які вимоги

 

X

Інше (запишіть): Члени наглядової ради не можуть бути членами правлiння чи ревiзором

 

X

 

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

 

Так

Ні

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства

 

X

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками

 

X

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)

 

X

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена

X

 

Інше (запишіть)

Iншi данi вiдсутнi

 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)

так, введено посаду ревізора

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

 

кількість членів ревізійної комісії 1 осіб;

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 6

 

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

 

Загальні збори акціонерів

Наглядова рада

Виконавчий орган

Не належить до компетенції жодного органу

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

Ні

Ні

Так

Ні

Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради

Ні

Так

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії

Так

Ні

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради

Ні

Так

Ні

Ні

Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Ні

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій

Так

Так

Ні

Ні

Затвердження зовнішнього аудитора

Ні

Так

Ні

Ні

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

Ні

Так

Ні

Ні

 

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Так

 

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Ні

 

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

 

Так

Ні

Положення про загальні збори акціонерів

 

X

Положення про наглядову раду

 

X

Положення про виконавчий орган

 

X

Положення про посадових осіб акціонерного товариства

 

X

Положення про ревізійну комісію (або ревізора)

 

X

Положення про акції акціонерного товариства

 

X

Положення про порядок розподілу прибутку

 

X

Інше (запишіть):

Положення вiдсутнi

 

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

 

Інформація розповсюджується на загальних зборах

Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів

Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві

Копії документів надаються на запит акціонера

Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства

Фінансова звітність, результати діяльності

Так

Так

Так

Так

Так

Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу

Ні

Так

Ні

Ні

Так

Інформація про склад органів управління товариства

Так

Так

Так

Ні

Так

Статут та внутрішні документи

Так

Ні

Так

Так

Так

Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення

Ні

Ні

Так

Так

Так

Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства

Ні

Ні

Ні

Ні

Так

 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Ні

 

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

 

Так

Ні

Не проводились взагалі

 

X

Менше ніж раз на рік

 

X

Раз на рік

X

 

Частіше ніж раз на рік

 

X

 

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

 

Так

Ні

Загальні збори акціонерів

 

X

Наглядова рада

X

 

Виконавчий орган

 

X

Інше (запишіть)

Iншi данi вiдсутнi

 

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Ні

 

З якої причини було змінено аудитора?

 

Так

Ні

Не задовольняв професійний рівень

 

X

Не задовольняли умови договору з аудитором

 

X

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів

 

X

Інше (запишіть)

Аудитора товариство не змiнювало

 

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

 

Так

Ні

Ревізійна комісія (ревізор)

X

 

Наглядова рада

 

X

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства

 

X

Стороння компанія або сторонній консультант

X

 

Перевірки не проводились

 

X

Інше (запишіть)

Iншi данi вiдсутнi

 

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

 

Так

Ні

З власної ініціативи

 

X

За дорученням загальних зборів

 

X

За дорученням наглядової ради

X

 

За зверненням виконавчого органу

 

X

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів

 

X

Інше (запишіть)

Iншi данi вiдсутнi

 

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

 

Так

Ні

Випуск акцій

 

X

Випуск депозитарних розписок

 

X

Випуск облігацій

 

X

Кредити банків

X

 

Фінансування з державного і місцевих бюджетів

 

X

Інше (запишіть): Iншi данi вiдсутнi

 

 

 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором

 

Так, плануємо розпочати переговори

 

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році

 

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років

 

Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років

 

Не визначились

X

 

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Не визначились

 

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Ні

 

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні

 

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: Кодекс корпоративного управлiння вiдсутнiй

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: Кодекс корпоративного управлiння вiдсутнiй

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року

Кодекс корпоративного управлiння вiдсутнiй

 

 

 

 

КОДИ

 

 

Дата(рік, місяць, число)

2015 | 01 | 01

Підприємство

Приватне акцiонерне товариство "Вiнницький завод фруктових концентратiв i вин"

за ЄДРПОУ

30453415

Територія

 

за КОАТУУ

0510100000

Організаційно-правова форма господарювання

 

за КОПФГ

230

Вид економічної діяльності

 

за КВЕД

10.32

Середня кількість працівників

54

 

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака

 

Адреса

21018, м. Вiнниця, вул. Р. Скалецького 15, (0432) 55-07-80

 

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

 

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)

 

V

за міжнародними стандартами фінансової звітності

 

 

 

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2014 р.

 

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності

1

2

3

4

5

I. Необоротні активи

Нематеріальні активи:

1000

103

97

0

первісна вартість

1001

119

119

0

накопичена амортизація

1002

16

22

0

Незавершені капітальні інвестиції

1005

0

349

0

Основні засоби:

1010

2951

3982

0

первісна вартість

1011

7793

9100

0

знос

1012

4842

5118

0

Інвестиційна нерухомість:

1015

0

0

0

первісна вартість

1016

0

0

0

знос

1017

0

0

0

Довгострокові біологічні активи:

1020

0

0

0

первісна вартість

1021

0

0

0

накопичена амортизація

1022

0

0

0

Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств


1030


0


0


0

інші фінансові інвестиції

1035

0

0

0

Довгострокова дебіторська заборгованість

1040

0

0

0

Відстрочені податкові активи

1045

0

0

0

Гудвіл

1050

0

0

0

Відстрочені аквізиційні витрати

1060

0

0

0

Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах

1065

0

0

0

Інші необоротні активи

1090

0

0

0

Усього за розділом I

1095

3054

4428

0

II. Оборотні активи

Запаси

1100

12820

1255

0

Виробничі запаси

1101

938

1111

0

Незавершене виробництво

1102

103

96

0

Готова продукція

1103

11779

48

0

Товари

1104

0

0

0

Поточні біологічні активи

1110

0

0

0

Депозити перестрахування

1115

0

0

0

Векселі одержані

1120

0

0

0

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги

1125

52

478

0

Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами


1130


0


0


0

з бюджетом

1135

473

716

0

у тому числі з податку на прибуток

1136

343

435

0

з нарахованих доходів

1140

0

0

0

із внутрішніх розрахунків

1145

0

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

113

293

0

Поточні фінансові інвестиції

1160

0

0

0

Гроші та їх еквіваленти

1165

112

39

0

Готівка

1166

4

13

0

Рахунки в банках

1167

108

26

0

Витрати майбутніх періодів

1170

0

0

0

Частка перестраховика у страхових резервах

1180

0

0

0

у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань


1181


0


0


0

резервах збитків або резервах належних виплат

1182

0

0

0

резервах незароблених премій

1183

0

0

0

інших страхових резервах

1184

0

0

0

Інші оборотні активи

1190

2410

132

0

Усього за розділом II

1195

15980

2913

0

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття

1200

0

0

0

Баланс

1300

19034

7341

0

 

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності

I. Власний капітал

Зареєстрований (пайовий) капітал

1400

743

743

0

Внески до незареєстрованого статутного капіталу

1401

0

0

0

Капітал у дооцінках

1405

0

0

0

Додатковий капітал

1410

519

519

0

Емісійний дохід

1411

0

0

0

Накопичені курсові різниці

1412

0

0

0

Резервний капітал

1415

0

0

0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

-552

-461

0

Неоплачений капітал

1425

( 0 )

( 0 )

( 0 )

Вилучений капітал

1430

( 0 )

( 0 )

( 0 )

Інші резерви

1435

0

0

0

Усього за розділом I

1495

710

801

0

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення

Відстрочені податкові зобов’язання

1500

0

0

0

Пенсійні зобов’язання

1505

0

0

0

Довгострокові кредити банків

1510

0

0

0

Інші довгострокові зобов’язання

1515

0

0

0

Довгострокові забезпечення

1520

0

0

0

Довгострокові забезпечення витрат персоналу

1521

0

0

0

Цільове фінансування

1525

0

0

0

Благодійна допомога

1526

0

0

0

Страхові резерви, у тому числі:

1530

0

0

0

резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду)

1531

0

0

0

резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду)

1532

0

0

0

резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду)

1533

0

0

0

інші страхові резерви; (на початок звітного періоду)

1534

0

0

0

Інвестиційні контракти;

1535

0

0

0

Призовий фонд

1540

0

0

0

Резерв на виплату джек-поту

1545

0

0

0

Усього за розділом II

1595

0

0

0

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення

Короткострокові кредити банків

1600

1400

2028

0

Векселі видані

1605

0

0

0

Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями

1610

0

0

0

за товари, роботи, послуги

1615

641

1896

0

за розрахунками з бюджетом

1620

9

0

0

за у тому числі з податку на прибуток

1621

0

0

0

за розрахунками зі страхування

1625

13

0

0

за розрахунками з оплати праці

1630

64

58

0

за одержаними авансами

1635

14282

0

0

за розрахунками з учасниками

1640

0

0

0

із внутрішніх розрахунків

1645

0

0

0

за страховою діяльністю

1650

0

0

0

Поточні забезпечення

1660

8

17

0

Доходи майбутніх періодів

1665

0

0

0

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків

1670

0

0

0

Інші поточні зобов’язання

1690

1907

2541

0

Усього за розділом IІІ

1695

18324

6540

0

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття

1700

0

0

0

V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду

1800

0

0

0

Баланс

1900

19034

7341

0

 

Примітки

Станом на 31.12.2014 року по даних бухгалтерського облiку у акцiонерного товариства незавершенi капiтальнi iнвестицiї рахуються на суму 349 тис. грн. (машина для пакування кондитерських виробiв).
Нематерiальнi активи станом на 31.12.2014 року облiковуються в розмiрi 119 тис. грн. (по первiснiй вартостi) – права на комерцiйнi позначення та права користування природними ресурсами.
Облiк основних засобiв у товариствi ведеться за первiсною вартiстю та в загальному iз дотриманням принципiв обачностi, переваги сутностi над формою, згiдно Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 7 „Основнi засоби”, затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв Українi вiд 27 квiтня 2000 року № 92 та зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 18 травня 2000 року за № 288/4509 iз змiнами i доповненнями, внесеними наказами Мiнiстерства фiнансiв України.
На початок року, дебiторська заборгованiсть по акцiонерному товариству склала– 638 тис. грн., а станом на 31.12.2014 року дорiвнює – 1 487 тис. грн. Таким чином, в звiтному перiодi вiдбулося значне збiльшення дебiторської заборгованостi.
Витрати майбутнiх перiодiв станом на 31.12.2014 року акцiонерним товариством не облiковуються у зв’язку з їх вiдсутнiстю.
На початок року, кредиторська заборгованiсть по акцiонерному товариству складала–16 924 тис. грн., а станом на 31.12.2014 року дорiвнює – 4 512 тис. грн. Таким чином, у звiтному перiодi вiдбулось значне зменшення кредиторської заборгованостi особливо за рахунок заборгованостi за одержаними авансами.
Станом на 31.12.2014 року непогашена частина заборгованостi по короткостроковому кредиту (вiдклична кредитна лiнiя) ПАТ „Мiжнародний Iнвестицiйний Банк” становить 2 028 000,00 грн., що вiдповiдає лiмiту фiнансування по договору №00015 14 – СВD 101 вiд 14.08.2014 року.
Заборгованiсть по короткостроковому кредиту (вiдновлювальна кредитна лiнiя) ПАТ „Мiжнародний Iнвестицiйний Банк” на суму 1 400 000,00 грн. була погашена на протязi року у вiдповiдностi до умов договору №00017-СВD вiд 14.04.2011 року та додатковiй угодi за № 4 вiд 01.11.2013 року.
Загальна сума заборгованостi по короткостроковому кредиту ПАТ „Мiжнародний Iнвестицiйний Банк” станом на 31.12.2014 року по даних бухгалтерського облiку та звiтностi становить 2028 тис. грн.
Статутний капiтал Приватного акцiонерного товариства „ВIННИЦЬКИЙ ЗАВОД ФРУКТОВИХ КОНЦЕНТРАТIВ I ВИН” повнiстю сформований та сплачений у встановленi законодавством термiни. Данi операцiї вiдображенi у бухгалтерському облiку (головнiй книзi) товариства на момент їх проведення.
Резервний капiтал товариством не створювався. Аудитор наголошує, про необхiднiсть нарахування резервного капiталу вiдповiдно до дiючого законодавства. Додатковий капiтал не зазнав змiн та дорiвнює 519 тис. грн. (сума капiталу, який вкладено засновниками понад статутний капiтал). Неоплачений та вилучений капiтал у акцiонерного товариства вiдсутнiй.

Керівник

Побережна Валентина Федорiвна

Головний бухгалтер

Ремезова Наталiя Володимирiвна


 

 

 

 

КОДИ

 

 

Дата(рік, місяць, число)

2015 | 01 | 01

Підприємство

Приватне акцiонерне товариство "Вiнницький завод фруктових концентратiв i вин"

за ЄДРПОУ

30453415

 

(найменування)

 

 

 

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 12 місяців 2014 р.

 

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

2000

18518

10211

Чисті зароблені страхові премії

2010

0

0

Премії підписані, валова сума

2011

0

0

Премії, передані у перестрахування

2012

0

0

Зміна резерву незароблених премій, валова сума

2013

0

0

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій

2014

0

0

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

2050

( 16543 )

( 8118 )

Чисті понесені збитки за страховими виплатами

2070

( 0 )

( 0 )

Валовий:
 прибуток


2090


1975


2093

 збиток

2095

( 0 )

( 0 )

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань

2105

0

0

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів

2110

0

0

Зміна інших страхових резервів, валова сума

2111

0

0

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах

2112

0

0

Інші операційні доходи

2120

3168

1351

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю

2121

0

0

Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції

2122

0

0

Адміністративні витрати

2130

( 886 )

( 927 )

Витрати на збут

2150

( 416 )

( 353 )

Інші операційні витрати

2180

( 3488 )

( 2004 )

Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю

2181

( 0 )

( 0 )

Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції

2182

( 0 )

( 0 )

Фінансовий результат від операційної діяльності:
 прибуток


2190


353


160

 збиток

2195

( 0 )

( 0 )

Дохід від участі в капіталі

2200

0

0

Інші фінансові доходи

2220

0

0

Інші доходи

2240

16

0

Дохід від благодійної допомоги

2241

0

0

Фінансові витрати

2250

( 278 )

( 258 )

Втрати від участі в капіталі

2255

( 0 )

( 0 )

Інші витрати

2270

( 0 )

( 14 )

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті

2275

0

0

Фінансовий результат до оподаткування:
 прибуток


2290


91


0

 збиток

2295

( 0 )

( 98 )

Витрати (дохід) з податку на прибуток

2300

0

0

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування

2305

0

0

Чистий фінансовий результат:
 прибуток


2350


91


0

 збиток

2355

( 0 )

( 98 )

 

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

2400

0

0

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

2405

0

0

Накопичені курсові різниці

2410

0

0

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств

2415

0

0

Інший сукупний дохід

2445

0

0

Інший сукупний дохід до оподаткування

2450

0

0

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом

2455

0

0

Інший сукупний дохід після оподаткування

2460

0

0

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)

2465

91

-98

 

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

 

Матеріальні затрати

2500

3226

12804

Витрати на оплату праці

2505

1322

1437

Відрахування на соціальні заходи

2510

513

514

Амортизація

2515

415

480

Інші операційні витрати

2520

4150

1817

Разом

2550

9626

17052

 

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

 

Середньорічна кількість простих акцій

2600

2973524

2973524

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

2605

2973524

2973524

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2610

0.03

-0.03

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2615

0.03

-0.03

Дивіденди на одну просту акцію

2650

0

0

 

Примітки

Формування виручки (валового доходу) вiд реалiзацiї продукцiї (робiт, послуг) товариством провадиться вiдповiдно до Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 15 „Дохiд”, затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 29.11.1999 року № 290 та зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 14.12.1999 року за № 860/4153 iз змiнами i доповненнями, внесеними наказами Мiнiстерства фiнансiв України.
Склад витрат на виробництво та витрат обiгу формується в цiлому у вiдповiдностi з вимогами Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 16 „Витрати”, затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 31 грудня 1999 року № 318 та зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України19 сiчня 2000 року № 27/4248 iз змiнами i доповненнями, внесеними наказами Мiнiстерства фiнансiв України.
При формуваннi в бухгалтерському облiку iнформацiї про витрати, доходи, активи i зобов’язання з податку на прибуток товариство не застосовувало Положення (стандарт) бухгалтерського облiку 17 „Податок на прибуток”, затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 28.12.2000 року № 353 i зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 20 сiчня 2001 року за № 47/5238 iз змiнами i доповненнями, внесеними наказами Мiнiстерства фiнансiв України.
У звiтному перiодi, по результатам своєї господарської дiяльностi за 2014 фiнансовий рiк, товариство отримало чистий прибуток в сумi 91 тис. грн., що дало можливiсть зменшити непокритi збитки до 461 тис. грн.

Керівник

Побережна Валентина Федорiвна

Головний бухгалтер

Ремезова Наталiя Володимирiвна


 

 

 

 

КОДИ

 

 

Дата(рік, місяць, число)

2015 | 01 | 01

Підприємство

Приватне акцiонерне товариство "Вiнницький завод фруктових концентратiв i вин"

за ЄДРПОУ

30453415

 

(найменування)

 

 

 

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 12 місяців 2014 р.

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)


3000


6546


6556

Повернення податків і зборів

3005

0

0

у тому числі податку на додану вартість

3006

0

0

Цільового фінансування

3010

0

0

Надходження від отримання субсидій, дотацій

3011

0

0

Надходження авансів від покупців і замовників

3015

580

14547

Надходження від повернення авансів

3020

4

0

Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках

3025

0

0

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)

3035

0

0

Надходження від операційної оренди

3040

377

113

Надходження від отримання роялті, авторських винагород

3045

0

0

Надходження від страхових премій

3050

0

0

Надходження фінансових установ від повернення позик

3055

0

0

Інші надходження

3095

0

0

Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)


3100


( 4018 )


( 18431 )

Праці

3105

( 1076 )

( 1127 )

Відрахувань на соціальні заходи

3110

( 539 )

( 551 )

Зобов'язань з податків і зборів

3115

( 535 )

( 473 )

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток

3116

( 91 )

( 168 )

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість

3117

( 81 )

( 12 )

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів

3118

( 363 )

( 293 )

Витрачання на оплату авансів

3135

( 0 )

( 0 )

Витрачання на оплату повернення авансів/td>

3140

( 0 )

( 0 )

Витрачання на оплату цільових внесків

3145

( 0 )

( 0 )

Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами

3150

( 0 )

( 0 )

Витрачання фінансових установ на надання позик

3155

( 0 )

( 0 )

Інші витрачання

3190

( 0 )

( 0 )

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

1339

634

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій

3200

0

0

необоротних активів

3205

0

0

Надходження від отриманих:
відсотків

3215

0

0

дивідендів

3220

0

0

Надходження від деривативів

3225

0

0

Надходження від погашення позик

3230

0

0

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3235

0

0

Інші надходження

3250

0

0

Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій

3255

( 0 )

( 0 )

необоротних активів

3260

( 1789 )

( 516 )

Виплати за деривативами

3270

( 0 )

( 0 )

Витрачання на надання позик

3275

( 0 )

( 0 )

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3280

( 0 )

( 0 )

Інші платежі

3290

( 0 )

( 0 )

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

3295

-1789

-516

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Надходження від:
Власного капіталу

3300

0

0

Отримання позик

3305

3006

3979

Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві

3310

0

0

Інші надходження

3340

0

0

Витрачання на:
Викуп власних акцій

3345

( 0 )

( 0 )

Погашення позик

3350

2378

3774

Сплату дивідендів

3355

( 0 )

( 0 )

Витрачання на сплату відсотків

3360

( 278 )

( 258 )

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди

3365

( 0 )

( 0 )

Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві

3370

( 0 )

( 0 )

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах

3375

( 0 )

( 0 )

Інші платежі

3390

( 0 )

( 0 )

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3395

350

-53

Чистий рух грошових коштів за звітний період

3400

-100

65

Залишок коштів на початок року

3405

112

47

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410

27

0

Залишок коштів на кінець року

3415

39

112

 

Примітки

Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом) акцiонерним товариством складається на основi балансу, звiту про фiнансовi результати та звiту про власний капiтал згiдно з нацiональним положенням (стандартом) бухгалтерського облiку № 1 „Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi”.
Фiнансове благополуччя акцiонерного товариства багато в чому залежить вiд припливу грошових коштiв, що забезпечують покриття його зобов'язань. Грошовий потiк вiд операцiйної дiяльностi (вiдображає надходження коштiв вiд покупцiв i виплати грошей постачальникам, заробiтної плати персоналу, зайнятому в основному виробництвi, податкових платежiв, вiдрахувань органам соцстраху й т. д.).У порiвняннi з 2013 роком вiн збiльшився на 705 тис.грн. та становить 1 339 тис. грн.
Грошовий потiк вiд iнвестицiйної дiяльностi — це надходження й витрати коштiв, пов'язанi iз процесом реального й фiнансового iнвестування. У 2014 роцi цей показник становить -1789 тис. грн.
Грошовий потiк вiд фiнансової дiяльностi — це надходження й виплати коштiв, пов'язанi iз залученням додаткового акцiонерного й пайового капiталу, одержанням довгострокових i короткострокових кредитiв i позик, виплатою дивiдендiв i т. д. Чистий грошовий потiк вiд фiнансової дiяльностi становить -350 тис. грн.
Дана ситуацiя є позитивним моментом для товариства, так як його фiнансова активнiсть зростає.
При аналiзi руху грошових коштiв по ПрАТ „ВIННИЦЬКИЙ ЗАВОД ФРУКТОВИХ КОНЦЕНТРАТIВ I ВИН” прослiдковується наступний висновок. Дане товариство функцiонує не прогресивно i має вiд ємний розвиток руху грошових коштiв, а саме 100 тис. грн. чистого руху грошових коштiв.
Присутнiсть грошових коштiв на початок року складала 112 тис. грн., залишок коштiв на кiнець звiтного року склав 39 тис. грн., що в порiвнянi з попереднiм роком зменшився на 73 тис. грн.

Керівник

Побережна Валентина Федорiвна

Головний бухгалтер

Ремезова Наталiя Володимирiвна

 

 

 

 

КОДИ

 

 

Дата(рік, місяць, число)

2015 | 01 | 01

Підприємство

Приватне акцiонерне товариство "Вiнницький завод фруктових концентратiв i вин"

за ЄДРПОУ

30453415

 

(найменування)

 

 

 

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 12 місяців 2014 р.

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

надходження

видаток

надходження

видаток

1

2

3

4

5

6

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування

3500

0

0

0

0

Коригування на:
амортизацію необоротних активів

3505

0

X

0

X

збільшення (зменшення) забезпечень

3510

0

0

0

0

збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць

3515

0

0

0

0

збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій

3520

0

0

0

0

Прибуток (збиток) від участі в капіталі

3521

0

0

0

0

Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання

3522

0

0

0

0

Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття

3523

0

0

0

0

Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій

3524

0

0

0

0

Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів

3526

0

0

0

0

Фінансові витрати

3540

X

0

X

0

Зменшення (збільшення) оборотних активів

3550

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) запасів

3551

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів

3552

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги

3553

0

0

0

0

Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості

3554

0

0

0

0

Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів

3556

0

0

0

0

Зменшення (збільшення) інших оборотних активів

3557

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань

3560

0

0

0

0

Грошові кошти від операційної діяльності

3570

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги

3561

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом

3562

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування

3563

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці

3564

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів

3566

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) інших поточних зобов’язань

3567

0

0

0

0

Сплачений податок на прибуток

3580

X

0

X

0

Сплачені відсотки

3585

X

0

X

0

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

0

0

0

0

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

 

 

Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій

3200

0

X

0

X

необоротних активів

3205

0

X

0

X

Надходження від отриманих:
відсотків

3215

0

X

0

X

дивідендів

3220

0

X

0

X

Надходження від деривативів

3225

0

X

0

X

Надходження від погашення позик

3230

0

X

0

X

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3235

0

X

0

X

Інші надходження

3250

0

X

0

X

Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій

3255

X

0

X

( 0 )

необоротних активів

3260

X

0

X

0

Виплати за деривативами

3270

X

0

X

0

Витрачання на надання позик

3275

X

0

X

0

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3280

X

0

X

0

Інші платежі

3290

X

0

X

0

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

3295

0

0

0

0

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

 

 

Надходження від:
Власного капіталу

3300

0

X

0

X

Отримання позик

3305

0

X

0

X

Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві

3310

0

X

0

X

Інші надходження

3340

0

X

0

X

Витрачання на:
Викуп власних акцій

3345

X

0

X

0

Погашення позик

3350

X

0

X

0

Сплату дивідендів

3355

X

0

X

0

Витрачання на сплату відсотків

3360

X

0

X

0

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди

3365

X

0

X

0

Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві

3370

X

0

X

0

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах

3375

X

0

X

0

Інші платежі

3390

X

0

X

0

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3395

0

0

0

0

Чистий рух грошових коштів за звітний період

3400

0

0

0

0

Залишок коштів на початок року

3405

0

X

0

X

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410

0

0

0

0

Залишок коштів на кінець року

3415

0

0

0

0

 

Примітки

-

Керівник

-

Головний бухгалтер

-

 

 

 

 

КОДИ

 

 

Дата(рік, місяць, число)

2015 | 01 | 01

Підприємство

Приватне акцiонерне товариство "Вiнницький завод фруктових концентратiв i вин"

за ЄДРПОУ

30453415

 

(найменування)

 

 

 

Звіт про власний капітал
за 12 місяців 2014 р.

 

Стаття

Код рядка

Зареєстрований капітал

Капітал у дооцінках

Додатковий капітал

Резервний капітал

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

Неоплачений капітал

Вилучений капітал

Всього

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Залишок на початок року

4000

743

0

519

0

-552

0

0

710

Коригування:
Зміна облікової політики

4005

0

0

0

0

0

0

0

0

Виправлення помилок

4010

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші зміни

4090

0

0

0

0

0

0

0

0

Скоригований залишок на початок року

4095

743

0

519

0

-552

0

0

710

Чистий прибуток (збиток) за звітний період

4100

0

0

0

0

91

0

0

91

Інший сукупний дохід за звітний період

4110

0

0

0

0

0

0

0

0

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

4111

0

0

0

0

0

0

0

0

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

4112

0

0

0

0

0

0

0

0

Накопичені курсові різниці

4113

0

0

0

0

0

0

0

0

Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств

4114

0

0

0

0

0

0

0

0

Інший сукупний дохід

4116

0

0

0

0

0

0

0

0

Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)

4200

0

0

0

0

0

0

0

0

Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу

4205

0

0

0

0

0

0

0

0

Відрахування до резервного капіталу

4210

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства

4215

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів

4220

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення

4225

0

0

0

0

0

0

0

0

Внески учасників:
Внески до капіталу

4240

0

0

0

0

0

0

0

0

Погашення заборгованості з капіталу

4245

0

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)

4260

0

0

0

0

0

0

0

0

Перепродаж викуплених акцій (часток)

4265

0

0

0

0

0

0

0

0

Анулювання викуплених акцій (часток)

4270

0

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення частки в капіталі

4275

0

0

0

0

0

0

0

0

Зменшення номінальної вартості акцій

4280

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші зміни в капіталі

4290

0

0

0

0

0

0

0

0

Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві

4291

0

0

0

0

0

0

0

0

Разом змін у капіталі

4295

0

0

0

0

91

0

0

91

Залишок на кінець року

4300

743

0

519

0

-461

0

0

801

 

Примітки

Ведення бухгалтерського облiку та складання фiнансової звiтностi власного капiталу здiйснюється у загальному вiдповiдностi до вимог НП(С)БО № 1 „Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi”.
Реєстрацiя останнiх змiн та доповнень до Статуту, шляхом викладення його у виглядi нової редакцiї, була здiйснена Виконавчим комiтетом Вiнницької мiської ради 13 травня 2010 року, номер запису 1 174 105 0006 002657.
Вiдкрите акцiонерне товариство „ВIННИЦЬКИЙ ЗАВОД ФРУКТОВИХ КОНЦЕНТРАТIВ I ВИН” продовжує свою дiяльнiсть як ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО „ВIННИЦЬКИЙ ЗАВОД ФРУКТОВИХ КОНЦЕНТРАТIВ I ВИН” у зв'язку з перейменуванням його згiдно з рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 22 квiтня 2010 року (протокол №1/10) та приведенням у вiдповiднiсть до Закону України „Про акцiонернi товариства”.
Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй Приватного акцiонерного товариства „ВIННИЦЬКИЙ ЗАВОД ФРУКТОВИХ КОНЦЕНТРАТIВ I ВИН” видане Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку реєстрацiйний № 356/1/10, дата реєстрацiї 08 червня 2010 року, загальна кiлькiсть простих iменних акцiй 2 973 524 штук, номiнальною вартiстю 0,25 грн. на суму 743 381,00 грн. Форма iснування акцiй – бездокументарна. Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй вiд 05 жовтня 1999 року реєстрацiйний № 461/1/99 видане Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку вважати таким, що втратило чиннiсть.
Статутний капiтал Приватного акцiонерного товариства „ВIННИЦЬКИЙ ЗАВОД ФРУКТОВИХ КОНЦЕНТРАТIВ I ВИН” повнiстю сформований та сплачений у встановленi законодавством термiни. Данi операцiї вiдображенi у бухгалтерському облiку (головнiй книзi) товариства на момент їх проведення.
Резервний капiтал товариством не створювався. Аудитор наголошує, про необхiднiсть нарахування резервного капiталу вiдповiдно до дiючого законодавства. Додатковий капiтал не зазнав змiн та дорiвнює 519 тис. грн. (сума капiталу, який вкладено засновниками понад статутний капiтал). Неоплачений та вилучений капiтал у акцiонерного товариства вiдсутнiй.
У звiтному перiодi, по результатам своєї господарської дiяльностi за 2014 фiнансовий рiк, товариство отримало чистий прибуток в сумi 91 тис. грн., що дало можливiсть зменшити непокритi збитки до 461 тис. грн.

Керівник

Побережна Валентина Федорiвна

Головний бухгалтер

Ремезова Наталiя Володимирiвна

 

Інші новини