Солодка Мрія-Вінниця(0432)67-01-35 (0432)55-07-72 Наш Інтернет магазин : https://solodka.com.ua/
Інтернет-магазин (096)325-80-10 (073)2117055 https://solodka.com.ua/
Сьогодні ми працюємо з 9:00 до 17:00

Повідомлення

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВІННИЦЬКИЙ

ЗАВОД ФРУКТОВИХ КОНЦЕНТРАТІВ І ВИН»

21018, місто Вінниця, вулиця Р. Скалецького, будинок 15

(Ідентифікаційний код юридичної особи 30453415)                                                  

Повідомляємо, що річні загальні збори акціонерів приватного акціонерного товариства «Вінницький завод фруктових концентратів і вин» відбудуться 06 квітня 2015 року об 1100 за адресою: місто Вінниця, вулиця Р. Скалецького, будинок 15, в кабінеті голови правління.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах починається о 1000 за місцем проведення зборів та закінчується о 1045.

Для участі у зборах при собі необхідно мати паспорт, представникам акціонерів – паспорт та відповідно оформлене доручення на право участі у зборах.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 31 березня 2015 року.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:                                                                   

1.Обрання членів лічильної комісії та прийняття рішення про припинення їх повноважень. Затвердження умов договору на виконання повноважень лічильної комісії.

2.Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів, затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів товариства.

3.Звіт наглядової ради товариства про результати діяльності за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради товариства. Затвердження рішень наглядової ради товариства.

4.Звіт правління про підсумки виробничо – господарської діяльності товариства за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління та визначення основних напрямків діяльності товариства на 2015 рік.

5.Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які вчинятимуться товариством у ході поточної господарської діяльності згідно діючого законодавства України.

6.Визначення уповноваженої особи на підписання значних правочинів, які будуть укладені у ході поточної господарської діяльності товариства протягом одного року з дати прийняття такого рішення.

7.Звіт та висновки ревізора про результати перевірки фінансово – господарської діяльності товариства за 2014 фінансовий рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків ревізора товариства.

8.Прийняття рішення про припинення повноважень ревізора товариства.

9.Прийняття рішення про обрання ревізора товариства, затвердження умов цивільно-правового договору, що укладатиметься з ним. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правового договору з ревізором товариства.

10.Затвердження річного звіту та балансу товариства за результатами 2014 фінансового року.

11.Затвердження порядку розподілу прибутку товариства (покриття збитків), отриманого (понесеного) товариством за наслідками 2014 фінансового року.

Акціонери до проведення загальних зборів за письмовим запитом мають можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень та проектами рішень з питань порядку денного за місцезнаходженням товариства у робочі дні з 900 до 1300 у кабінеті голови правління ПрАТ «Вінницький завод фруктових концентратів і вин» за  адресою: 21018, місто Вінниця, вулиця Р. Скалецького, будинок 15, а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення. Відповідальність за порядок ознайомлення акціонерів з документами пов’язаними з порядком денним та рішеннями з питань порядку денного покладено на голову правління товариства Побережну Валентину Федорівну. Акціонери в порядку, встановленому законодавством, мають право вносити пропозиції щодо питань порядку денного та проектів рішень із запропонованих питань.

ОСНОВНІ  ПОКАЗНИКИ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ

ДІЯЛЬНОСТІ  ПрАТ «ВЗФКіВ»  ЗА  2014 рік  (тис. грн.)

Найменування показника

Період

звітний

попередній

Усього активів

7 341

17 231

Основні засоби

3 982

2 951

Довгострокові фінансові інвестиції

0

0

Запаси

1 255

12 820

Сумарна дебіторська заборгованість

1 487

638

Грошові кошти та їх еквіваленти

39

112

Нерозподілений прибуток

-461

-552

Власний капітал

519

519

Статутний капітал

743

743

Довгострокові зобов’язання

0

0

Поточні зобов’язання

6 540

18 324

Чистий прибуток (збиток)

-461

-552

Середньорічна кількість акцій (шт.)

2 973 524

2 973 524

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

0

0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

0

0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

56

53

 

Доводимо до Вашого відома, що цінні папери акціонерів, які не виконали вимог пункту 10 розділу VI Закону України «Про депозитарну систему України», щодо укладання договорів про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені та за власний рахунок, не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента. Тобто акціонер, який не уклав такий договір, право власності на акції не втрачає, але не буде мати можливості голосувати та приймати рішення на загальних зборах.

Обмеження, щодо врахування цінних паперів при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента, скасовується протягом одного робочого дня після укладання договору про обслуговування рахунка в цінних паперах. Для укладання такого договору акціонеру необхідно звернутися до депозитарної установи ТОВ «Фондова компанія «ТЦП «Реєстр – Консалтинг» за адресою місто Вінниця, площа Гагаріна, 2 (будівля ПАТ «Вінницький Універмаг», третій поверх).

Телефон для  довідок: (0432)  67-01-35                                                 Наглядова рада товариства