Солодка Мрія-Вінниця(0432)67-01-35 (0432)55-07-72 Наш Інтернет магазин : https://solodka.com.ua/
Інтернет-магазин (096)325-80-10 https://solodka.com.ua/
Сьогодні ми працюємо з 9:00 до 18:00

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

Голова правлiння

 

 

 

Побережна Валентина Федорiвна

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

 

 

М.П.

 

06.04.2015

(дата)

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Приватне акцiонерне товариство "Вiнницький завод фруктових концентратiв i вин"

2. Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

21018, Вiнницька обл., м. Вiнниця, вул. Р. Скалецького 15

4. Код за ЄДРПОУ

30453415

5. Міжміський код та телефон, факс

0432-55-07-80 55-07-78

6. Електронна поштова адреса

vzfk@torgovets.uafin.net

 

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

06.04.2015

 

(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

 

 

 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

 

в мережі Інтернет

 

 

(адреса сторінки)

 

(дата)

 

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

06.04.2015

припинено повноваження

Ревiзор

Зiнюк Андрiй Анатолiйович

АТ 000011
14.03.2012 Ленiнським РВ ВМУ УМВС України у Вiнницькiй обл.

0.407

Зміст інформації:

За рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв товариства (Протокол №1/15 вiд 06.04.2015 р.) у зв´язку iз необхiднiстю переобрання ревiзора в персональному складi посадових осiб товариства вiдбулись наступнi змiни:
Припинено повноваження:
Ревiзор – Зiнюк Андрiй Анатолiйович, паспорт АТ № 000011 виданий Ленiнським РВ ВМУ УМВС України у Вiнницькiй обл. 14.03.2012 р., розмiр пакета акцiй, що належать особi – 3027,50 грн., що складає 0,407% в статутному капiталi товариства. Зiнюк А. А. займав посаду ревiзора з 22.04.2010 р.
Посадовi особи непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають.

06.04.2015

обрано

Ревiзор

Зiнюк Андрiй Анатолiйович

АТ 000011
14.03.2012 Ленiнським РВ ВМУ УМВС України у Вiнницькiй обл.

0.407

Зміст інформації:

За рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв товариства (Протокол №1/15 вiд 06.04.2015 р.) у зв´язку iз необхiднiстю переобрання ревiзора в персональному складi посадових осiб товариства вiдбулись наступнi змiни:
Обрано:
Ревiзор – Зiнюк Андрiй Анатолiйович, паспорт АТ № 000011 виданий Ленiнським РВ ВМУ УМВС України у Вiнницькiй обл. 14.03.2012 р., розмiр пакета акцiй, що належать особi – 3027,50 грн., що складає 0,407% в статутному капiталi товариства, обрано на посаду строком на 5 рокiв згiдно Статуту товариства. Протягом останнiх п’яти рокiв посадова особа є приватним пiдприємцем.
Посадовi особи непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають.